تهدید صدها هزار شغل اینترنتی در اثر طرح ارتجاعی صیانت

بیکار سازی بە جای ایجاد کار!

انتشار خبر تصویب و ابلاغ طرح موسوم بە (صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی) پس از تائید خامنەای اگر چە دور از انتظار نبود با یاس و نا امیدی و اعتراض بسیاری در جامعە روبە رو شدە است و بە نظر می رسد دامنە مخالفتها با این طرح ارتجاعی و استبدادی پر هزینە با مشخص شدن تاثیرات مخرب آن روی اشتغال و اقتصاد و دیگر حوزە ها وسیعتر بشود.

کارشناسان و اهل فن در رشتەهای مربوطە هر چە را در مورد مضرات و پیامدهای منفی این طرح گفتنی بود در جریان روند آن تا مرحلە تصویب گفتە اند. در مورد علل علم شدن این طرح و مقصود از آن نیز بین کارشناسان و سیاستمداران غیر حکومتی اتفاق نظر وجود دارد. از اظهار نظرات مطرح شدە کە شواهد زیادی دال بر درست بودن شان وجود دارد و همچنین گفتە های مدافعان طرح صیانت روشن می شود کە هدف طرح چیزی غیر از تحکیم پایە های متززل حکومت از طریق بسط سانسور، محدود کردن امکان ارتباطگیری مردم، با هم شناسایی آسانتر مخالفین و منتقدین حکومت و کنترل اطلاعات خصوصی مردم نیست. البتە مردم بە زودی راە های مقابلە با آن را پیدا خواهند کرد و این طرح پر هزینە امنیتی نیز نخواهد توانست از فرو ریختن پایە های حکومت با وجود نارضایتی و انزجار شدید سراسری جلوگیری کند. با این وصف نگرانی حکومت از فروپاشی بە قدری شدید است کە حاضر است برای سرپا نگاە داشتن حکومت هر هزینە و ریسکی را بپردازد. طرح صیانت بسیار پرهزینە و پر ریسک برای خود حکومت هم هست زیرا بە نارضایتی لایحە هایی از جامعە کە تلاش می کنند خود را از فعالیت سیاسی دور نگە دارند منجر می شود و بە ناگریز آنان را بە عرصە سیاست می کشاند. همانطور کە آزاد سازی قیمتها و تبعات آن بخشهای وسیعتری از جامعە را بە عرصە سیاست کشانید و آنها را فعال نمود. حتی پیش از اینکە طرح صیانت تصویب و ابلاغ شود، صدای غرولند و اعتراض بخشی از این گروەها کە کسب و کار و منافع خود را از بابت آن مورد تهدید می بینند می شد شنید. تعداد کسانی کە در ایران بە اینترنت دسترسی دارند بە نقل از ادارە آمار ٦٥ درصد کل جمعیت کشور را شامل می شود. بخش قابل توجهی از کاربران اینترنت کسانی هستند کە با راە انداختن کار و کسب در اینترنت زندگی خود را تامین می کنند. خصوصا بعد از کرونا و رها کردن بیکاران کرونایی بە حال خود عدە زیادی از بیکاران و جوانان تحصیلکردە برای ایجاد اشتغال بە سوی اینترنت روی آوردند و توانستند کاری را کە دولت نتوانستە بود برایشان انجام دهد خودشان بوجود آورند. تعداد مشاغلی کە از این طریق بوجود آمدە حداقل دو برابر اشتغالی است کە دولت می توانست در این مدت ایجاد کند ولی نتوانست و نکرد. امید بیکاران برای ایجاد کار با کمک اینترنت بیشتر از امید آنان بە دولت است. در مورد تعداد مشاغل در اینترنت آمارهامتفاوت اند. بنا بە دادە مرکز آمار ایران، ١١ میلیون نفر در ایران از طریق اینترنت درآمد کسب می کنند. بنا بە گزارشی کە ٦ ماە پیش در روزنامە دنیای اقتصاد منتشر شد تعداد مشاغل خرد

و کلان جمعا حدود یک ملیون و هفصد هزار مورد ذکر گردید و این روزنامە نوشت :" این روزها درحالی‌که حواشی پیرامون موضوع فیلترینگ اینستاگرام در حال اوج‌گیری است، آمارها نشان می‌دهد که اکنون حدود یک میلیون صفحه فارسی از طریق اینستاگرام کسب درآمد حداقلی دارند. همچنین حداقل ۲۰۰ هزار کسب‌و‌کار کوچک و متوسط و حدود ۵۰۰ هزار کسب‌وکار استانی و بومی در اینستاگرام صفحه فعال دارند' بە احتمال زیاد تعداد مشاغل اینترنتی طی ٦ ماە گذشتە نیز باید رشد قابل توجهی کردە باشد. .

در شرایطی کە دولت طی یک سال گذشتە نتوانستە است اشتغال قابل توجهی ایجاد کند و از لابلای برخی خبرها و نوشتە ها معلوم می شود کە طی این مدت تعدە زیادی از مردم مشاغل خود را از دست دادە و حتی آمارهای دستکاری شدە رسمی هم حکایت از افزایش بیکاری دارند. بە نظر می رسد با ابلاغ و شروع اجرای طرح موسوم بە صیانت بواسطە محدودیتهایی کە بر سر راە کسب و کارهای اینترنتی این طرح بوجود آوردە و می آورد باید در انتظار موجی از بیکاری های تازە را داشت. یعنی در واقع صدها هزار شغل را می خواهند قربانی تحکیم سانسور و استبدا و پایە های قدرت حکومت نمایند. ایجاد بیکاری تنها یکی از نتایج طرح صیانت است. دەها ضر و زیان سنگین تر از بابت اجرای این طرح بە جامعە وارد می شود کە هر یک از آنها پیشرفت و توسعە علم و دانش و صنعت و اقتصاد و آزادی و تبادل اطلاعات را کە از نیازهای عاجل امروز جوامع هستند کند و مختل می کند و عقب ماندگی کشور را بیشتر می کند.

آمار دقیقی راجع بە تعداد مشاغل اینترنتی و کسانی کە مستقیم و غیر مستقیم از طریق اینترنت معاش شان را تامین می کنند، در دست نیست. آمارها متفاوت اند. بنا بە گزارشی کە حدود ٦ ماە پیش از کم و کیف مشاغل اینترنتی در روزنامە دنیای اقتصاد منتشر شد تعداد مشاغل بزرگ و کوچک حدود ١،٧ ملیون اعلام شد.

:" دنیای اقتصاد- هانیه فیلترینگ اینستاگرام در حال اوج‌گیری است، آمارها نشان می‌دهد که اکنون حدود یک میلیون صفحه فارسی از طریق اینستاگرام کسب درآمد حداقلی دارند. همچنین حداقل ۲۰۰ هزار کسب‌و‌کار کوچک و متوسط و حدود ۵۰۰ هزار کسب‌وکار استانی و بومی در اینستاگرام صفحه فعال دارند". .

بنا بە گزارش مرکز آمار ١١ میلیون ایرانی از طریق شبکە های مجازی کسب درآمد می کنند و مشاغل و درآمد این ١١ میلیون نفر وابستە بە داشتن دسترسی بە تلگرام و واتس آپ و فیلتر شکن است. دسترسی بە شبکە های اجتماعی حتی قبل از تائید طرح صیانت توسط خامنەای بە دلیل مسدود کردن سرور فیلتر شکن محدود و دشوار شدە و گویا قصد دارند دسترسی بە واتس آپ و تلگرام و اینستاگرام را از طریق فیلتر کردن سرور فیلتر شکن بکلی  منتفی کنند.

در سال ٩٨ هنگامی کە تلگرام فیلتر شد چون راە فعالیت ها بە کل مسدود نشدە بود، صاحبان مشاغل بە اینستاگرام روی آوردند ظرف سە سال شمار کاربران اینستاگرام بە ٤٧ میلیون رسید. هم اکنون گفتە می شود ٨٣ درصد مشاغل و داد و ستد های اقتصادی ایرانیان در صفحات اینستاگرام، تلگرام و واتش آپ جریان دارد. از هم اکنون دولت با مسدود کردن دسترسی بە سرور فیلتر شکن و کاهش سرعت اینترنت در کار و کاسبی های اینترنتی اخلال بوجود آوردە است. فعالترین بخش از مخالفان صیانت در حال حاضر همین گروە هستند کە احساس می کنند طرح صیانت مشاغل و معیشت و آیندە آنها را در معرض خطر قرار دادە است.

 دولت رئیسی با وعدە ایجاد سالی یک میلیون شغل جدید کارش را شروع کرد، اما در یک سالگی فعالیت دولت، نە تنها نشانی از انجام این وعدە وجود ندارد، بلکە آمار بیکاری بە استناد دادە های مرکز آمار و گزارش مدیر صندوق بیمە بیکاری بالاتر از زمان شروع فعالیت دولت رئیسی است. با اجرای طرح صیانت انتظار می رود کە تعداد زیاد دیگری مشاغلی را کە خود مردم بوجود آوردەاند از دست بدهند و بە میلیونها بیکار دیگر ملحق شوند. این تنها یکی از تاوانهای سنگینی است کە مردم می بایست بابت طرح صیانت بپردازند. اجرای طرح صیانت در واقع بە ضرر اکثر گروەهای اجتماعی و مانع پیشرفت علمی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و باعث توسعە فقر و بیکاری و فساد بیشتر می شود. بهمین خاطر همە مردمی کە با این مسائل مخالف هستند لازم است کە مشترکا برای عقیم گذاشتن طرح ارتجاعی صیانت کە حالا تبدیل بە قانون شدە است اقدام کنند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.