رفتن به محتوای اصلی

علیه رئیسی قاتل، کارزاری گسترده‌ برپا کنیم!

نان کار آزادی، پوشش اختیاری، ژن ژیان ئازادی

نان کار آزادی، پوشش اختیاری، ژن ژیان ئازادی

رییسی، عضو هیات مرگ، قاتل هزاران زندانی سیاسی است‌. او را به سازمان ملل راه ندهید!

رییسی، عضو هیات مرگ، قاتل هزاران زندانی سیاسی است‌. او را به سازمان ملل راه ندهید!

نه به ورود رئیسی به سازمان ملل!

نه به ورود رئیسی به سازمان ملل!

حضور رئیسی در سازمان ملل مغایر با تمام اصول شکل گیری این سازمان است!

حضور رئیسی در سازمان ملل مغایر با تمام اصول شکل گیری این سازمان است!

رئیسی باید دستگیر و به جرم قتل عام هزاران زندانی سیاسی محاکمه شود!

رئیسی باید دستگیر و به جرم قتل عام هزاران زندانی سیاسی محاکمه شود!

رئیسی باید در دادگاه بین المللی محاکمه شود!

رئیسی باید در دادگاه بین المللی محاکمه شود!

برای محاکمه رئیسی قاتل، کارزار گسترده‌ای برپا کنیم!

برای محاکمه رئیسی قاتل، کارزار گسترده‌ای برپا کنیم!