تداوم اعتراضات و گسترش پایگاە اجتماعی خیزش شرط پیروزی است!

میدان را تا پیروزی نباید خالی کرد!

اعتراضاتی کە پس از قتل مهسا امینی از شهر سقز زادگاە او شروع شد، بە سرعت برق و باد بە دەها شهر خرد کلان کشور از تهران، مشهد، کرمان، بندرعباس، ساری، تبریز تا قم، قشم، کیش... سرایت کرد و بە یک خیزش سراسری علیە حجاب اجباری، تبعیض جنسیتی و دیکتاتوری و خودکامگی تبدیل شد. خیزشی کە گروەهای مختلف اجتماعی در آن حضور  چشمگیری دارند و جوانان و زنان نقش عمدە را در آن ایفا می کنند. این خیزش بە رغم تفاوتهایی کە از لحاظ ترکیب اجتماعی و مطالباتی با جنبش های قبلی دارد ولی اشتراکات بسیار نزدیکی با هم در مورد برخورد با استبداد و آزادی دارند. می توان گفت وجە مشترک همە جنبشهایی کە در دو دهە اخیر رخ دادەاند آزادی و دمکراسی است. مسئلە آزادی بە این دلیل در خیزش جاری برجستە تر است چون استبداد و تبعیض و سرکوب و اعدام طی یک سال اخیر تشدید و فشار بە زنان بە حد اعلا رسیدە است. در پنجمین روز جنبش در حالی کە شاهد پیوستن مردم شهرهای بسیار بە آن هستیم و زنان در خیابانها روسری های خود را در اعتراض بە حجاب اجباری و تبعیض و نابرابری بە آتش می کشند و دامنە حمایت از جنبش بە بسیاری از کشورها و تریبون مجمع عمومی سازمان ملل رسیدە است، مقامات ارشد حکومتی بیشرمانە مشغول دروغ پراکنی و منتسب کردن زنان و مردان آزادە بە کشورهای خارجی و در حال زمینە سازی برای برخورد بیشتر با تظاهر کنندگان هستند. باید با ادامە و گسترش اعتراضات توطئە های متحجرین حاکم را نقش بر آب کرد و از دست آوردهای تاکنونی خیزش دفاع کرد. تجربە خیزش جاری نشان داد کە با اتحاد و همبستگی و تداوم مبارزە می توان در هر زمینەای پیروز شد. نە تنها برای لغو کامل حجاب اجباری بلکە برای پیروزی بر استبداد و بی عدالتی، راهی جز این و تلاش برای گستردە تر کردن پایگاە اجتماعی خیزش قابل تصور نیست!میدان را تا پیروزی نباید خالی کرد!

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.