جمهوری اسلامی را مبارزه‌ی متحد مردم ساقط خواهد کرد.

جان توماج صالحی در خطر است

جان توماج صالحی در خطر است

با هر گونه خشونت علیه زنان میارزه کنیم

با هر گونه خشونت علیه زنان میارزه کنیم

با اعتصاب گسترده سراسری در  ۳  آذر به ياری کُردستان بشتابيم

با اعتصاب گسترده سراسری در ۳ آذر به ياری کُردستان بشتابيم

با اعتصابات و اعتراضات خود کردستان را در مقابله با سرکوب گران تنها نگذاریم

با اعتصابات و اعتراضات خود کردستان را در مقابله با سرکوب گران تنها نگذاریم

مردم مهاباد را در مقابله با سرکو ب گران تنها نگذاریم!

مردم مهاباد را در مقابله با سرکو ب گران تنها نگذاریم!

جمهوری اسلامی با بمباران مقرهای احزاب کردستان ایران نجات پیدا نخواهد کرد!

جمهوری اسلامی با بمباران مقرهای احزاب کردستان ایران نجات پیدا نخواهد کرد!

آزادی دستگیر شدگان اخیر و آزادی همه زندانیان سیاسی خواست مشترک ماست!

آزادی دستگیر شدگان اخیر و آزادی همه زندانیان سیاسی خواست مشترک ماست!

هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره هاست

هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره هاست

زن، زندگی، آزادی

زن، زندگی، آزادی

تشکيل شبکه های محلی به تداوم جنبش یاری می‌رساند!

تشکيل شبکه های محلی به تداوم جنبش یاری می‌رساند!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

با اعتصابات سراسری کمر رژیم را خرد کنیم

با اعتصابات سراسری کمر رژیم را خرد کنیم

اگر متحدانه عمل کنیم، حکومت هیچ غلطی نمی‌تواند بکند! 

اگر متحدانه عمل کنیم، حکومت هیچ غلطی نمی‌تواند بکند! 

سخنی با مجریان سرکوب: سرکوب نکنید، با مردم بمانید و فردا را دریابید!

سخنی با مجریان سرکوب: سرکوب نکنید، با مردم بمانید و فردا را دریابید!

مردم آن مامورانی را که حاضر نمی‌شوند تن به اطاعت کورکورانه بدهند، فراموش نخواهند کرد.

مردم آن مامورانی را که حاضر نمی‌شوند تن به اطاعت کورکورانه بدهند، فراموش نخواهند کرد.

هر ماموری باید بداند که دوره‌ی زمانی تقابل میان مردم ستمدیده و این نظام ستمگر دیری نخواهد پایید

هر ماموری باید بداند که دوره‌ی زمانی تقابل میان مردم ستمدیده و این نظام ستمگر دیری نخواهد پایید

اتحاد، اتحاد علیه تبعیض و سرکوب

اتحاد، اتحاد علیه تبعیض و سرکوب

مشعله پیروزی مردم ایران برای عبور از حکومت اسلامی

مشعله پیروزی مردم ایران برای عبور از حکومت اسلامی

عدالت، آزادی پوشش اختیاری

عدالت، آزادی پوشش اختیاری

زن، زندگی، آزادی

زن، زندگی، آزادی

کمیته های اعتصاب را در کارخانه ها و ادارات تشکیل دهبم

کمیته های اعتصاب را در کارخانه ها و ادارات تشکیل دهبم

بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی مردم و همه زندانیان سیاسی باید هر چه  سریع‌تر ازاد گردند!

بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی مردم و همه زندانیان سیاسی باید هر چه سریع‌تر ازاد گردند!

با گسترش تظاهرات در شهرهای دیگر به یاری مردم مهاباد برخیزیم

با گسترش تظاهرات در شهرهای دیگر به یاری مردم مهاباد برخیزیم

با اعتصاب گسترده سراسری در  ۳  آذر به ياری کُردستان بشتابيم

با اعتصاب گسترده سراسری در ۳ آذر به ياری کُردستان بشتابيم