در حمایت و پیوستن بە جنبش تردید نباید کرد!

در حمایت و پیوستن بە جنبش تردید نباید کرد!
جمعه, 30. سپتامبر 2022 - 21:51

دو هفتە پیش ٤٠ هزار نفر از کارکنان شرکتی و پیمانی مخابرات کە ماهیت کارشان مستمر است اما خودشان غیر رسمی و با قراردادهای موقت برای شرکتهای واسطەای کار می کنند برای چندمین بار خواستار تغییر قرارداد های کاری شان از شرکتی بە قراداد مستقیم با مخابرات شدند.

طی سالهای گذشتە نیز آنان با انجام چند اعتصاب و اعتراض همین خواستە را مطرح کردند و گفتند اگر بە خواستە شان رسیدگی نشود اعتراض خواهند کرد. البتە تنها کارکنان مخابرات نیستند کە خواهان برچیدندر بساط شرکتهای واسطەای کە بخشی از مزد آنان را می دزد و باعث استثمار مضاعف شان می شود می باشند. صدها هزار کارگر دیگر کە در شرکتهای مختلف صنعتی و خدماتی مشغول بە کار هستند نیز سالهاست برای خلاص شدن از دست شرکتهای واسطەای در حال مبارزە هستند.

در تابستان سال گذشتە اعتراض و اعتصاب بی سابقەای در شرکتهای پیمانکاری نفتی و پتروشیمی علیە دستمزدهای پائین و شرایط کاری دشوار و ناکافی بودن مرخصی... انجام گرفت و باعث دستپاچە شدن مقامات دولتی و صاحبان این شرکتها شد. آنان مجلس را جلو انداختند تا با دادن یک وعدە سرخرمن مبنی بر تهیە لایحە ساماندهی کارگران شرکتی و پیمانی و وعدە استخدام کردن کارگران پیمانی و شرکتی از بزرگتر شدن اعتصاب جلوگیری و آن را فرو نشانند و موفق هم شدند.

حالا بیش از یک سال از آن ایام گذشە ولی خبری از تصویب طرح "ساماندهی"نیست. اما وقتی بوی اعتصاب بە مشام مقامات دولتی و مجلس نشینان می رسد دوبارە یکی از نمایندگان مجلس را بە صحنە می آورند تا با دادن وعدە تصویب جلوی اعتصاب کارگران شرکتهای دلال نیروی کار را بگیرند. حالا نیز کە زمزمە اعتصاب در میان کارگران این قبیل شرکتها شروع شدە یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی و کارگری مجلس را بە صحنە فرستادەاند تا با دادن وعدە تصویب طرح تا پایان سال کارگران را از اعتصاب منصرف کنند. برای محکم کاری کسی را برای دادن وعدە انتخاب کردەاند، کە عضویت در کمیسیون کارگری مجلس را هم یدک می کشد. کمیسیونی کە رل شریک دزد و رفیق قافلە را بە عهدە دار و نبودش برای کارگر از بودنش بهتر است. از صحبت های این نمایندە چنین بر می آید کە طرح مذکور کە در ابتدا قرار گذاشتە بودند بە سرعت در مجلس تصویب و بلافاصلە آن را بە اجرا بگذارند هنوز با گذشت حدود یک و نیم سال در کمیسیون مجلس تصویب نشدە است. اینکە این آقا وعدە دادە کە حتما تا پایان سال بە تصویب کمیسیون خواهد رسید و برای برسی بە جلسە عمومی مجلس دادە خواهد شد، چقدر زمان می برد تا در جلسە عمومی مجلس بە بحث گذاشتە شود و آیا تصویب خواهد شد یا نە معلوم نیست. از اول هم این طرح برای تصویب تهیە نشدە و همانطور کە گفتە شد برای سردواندن صدها هزار کارگر بودە است.

طی ٣٠ سال گذشتە حتا یک طرح کە ذرەای فایدە برای کارگر داشتە باشد نە در مجلس و نە دولت تصویب نشدە است. هرچە تصویب شدە است علیە منافع و حقوق کارگر بودە و بی شرمی را بە حدی رساندەاند کە تعدادی از قوانین حمایتی و اجتماعی را کە در قانون کار پیش از انقلاب وجود داشتە را نیز هم از کارگر با زور و قلدری ز کارگر پس گرفتەاند. با این سابقە ننگین ضد کارگری چطور می شود از مجلسی کە نمایندگان اش همگی دزد و اختلاسگر و با حمایت مالی صاحبان شرکتهای واسطەای نمایندە شدەاند می شود متوقع بود کە قانونی بە نفع کارگران و علیە ولی نعمتان خودشان تصویب کنند؟ مگر همین جماعت و سلف پیشین شان نبودند، کە ریشە قوانین حمایتی را با کمک همین تشکلهای حکومتی  امسال کمیسیون کارگری مجلس از بیخ و بن درآوردند؟

 تا وقتی کە این حکومت با تشکیلات رنگارنگ سرکوبگرش هستند، وضع کارگر و کارمند و معلم و پرستار... بهتر از این کە هست نخواهد شد. کارگر در قاموس و قوانین این حکومت حکم بردە را دارد. پس ای برادر، خواهر کارگر و مزدبگیر وقت ات را در انتظار وعدەهای بدفرجام این حکومت تلف نکن. شما خودتان باید برای خلاصی از این فقر و بی حقوقی متحد و متشکل شوید. دو هفتە است جنبش پرخروش و متکثری در این سرزمین توسط شمار زیادی از جوانان آزادیخواە و بە تنگ آمدە از بیداد وستم بی عدالتی بە راە افتادە است، اگر می خواهید از این وضعیت فلاکت بار رهایی پیدا کنید  و زندگی بهتری داشتە باشید راهی نزدیکتر و ممکن تر از اینکە بە این جنبش بپیوندید و با اعتراض و اعتصاب از آن حمایت کنید، وجود ندارد. شما در سال گذشتە ٦ هزار اعتصاب و اعتراض کردید ولی بە نتیجە مطلوب نرسیدید. اما حالا اگر اعتصاب و اعتراض کنید و از جنبش موجود حمایت کنید رژیم مجبور می شود بە خواستە های شما تن در دهد چون یک جنبش اجتماعی وسیع از شما و مطالبات تان حمایت خواهد کرد. در جنبش شرکت کنید، مطالبات تان را مطرح کنید و برای آنها در کنار بقیە شرکت کنندگان مبارزە کنید. نباید اجازە داد جنبش را سرکوب کند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.