رفتن به محتوای اصلی

گفتگو با کە و برای چە؟

گفتگو با کە و برای چە؟
جمعه, 21. اکتبر 2022 - 22:41

غلام حسین اژەای رئیس جنایتکار دستگاە بیدادگر قضایی، هم او کە در آغاز جنبش انقلابی مرتب فرمان بگیر و ببد و بکش بە زیر دستان خود می داد بعد از مدتی کە فهمید نخیر این بار قضایا نسبت بە گذشتە فرق زیادی کردە و ابعاد جنبش گستردە تر و متنوع تر از جنبش های قبلی است کە سرکوبشان کردند و سرکوب آن بە شکل گذشتە میسر نیست، با یک چرخش ١٨٠ درجەای عابد و مسلمان شد و برای نخستین بار ظاهرا زبان تهدید را کنار گذاشت و پذیرفت گفتگو کند.

او حتی گفت آمادە است انتقادات را بپذیرد و خطاها و اشتباهات رژیم را اصلاح کند. روز گذشتە اژەای دوبارە حرفهای "آشتی جویانە" اش را تکرار کرد و حرفهایی زد کە با سوابق و رفتار و اعمال گذشتە و کنونی وی سازگاری ندارد.

دعوت اژەای بە گفتگو کە بدرستی معلوم نیست می خواهد با چە کسی و برای چە مقصودی گفتگو کند، در حالی مطرح می شود، کە بر شدت سرکوبها افزودە شدە و نیروهای سرکوبگر رژیم کارشان بە زندانی کردن و کشتن کودکان و دانش آموزان رسیدە است. با این وصف یا اژەای در حاکمیت موقعیت اش را از دست دادە است کە کسی برای حرفهایش ترە خورد نمی کند و یا دارد فریبکاری می کند کە احتمال دومی بیشتر است. چرا کە مشاهدە میشود خامنەای و سرداران سپاە و رئیس جمهورشان همگی مشغول تهدید و خط و نشان کشیدن برای مبارزین هستند و اثری از کوتاە آمدن در حرفهای آنها دیدە نمی شود.

تنها جریانی کە تا کنون بە پیشنهاد گفتگو ی اژەای چسبیدەاند و از اژەای می خواهند اگر جدی است بنشیند با آنها گفتگو کند، تعدادی از چهرەهای اصلاح طلب هستند کە خودشان نیز نگران سقوط رژیم هستند و پیش از دعوت رئیس بد سابقە دستگاە قضایی خودشان از حکومت می خواستند با مخالفین گفتگو کند!

در همان روزی کە اژەای دعوت بە گفتگو کرد، تاج زادە را در یکی از بیدادگاە های قوە قضایی بە ١٢ سال زندان محکوم کردند و چند روز بعد دختر منتقد هاشمی رفسنجانی را بە زندان انداختند. مخاطب  پیشنهاد گفتگو اگر جدی باشد کس دیگری بە غیر از طیف معینی از اصلاح طلبان و محافظە کاران بە اصطلاح میانە رو و دار و دستە روحانی نباید باشند. هدف از گفتگو اگر هم آنطور کە اژەای ادعا کردە اصلاح سیاستهای جناح حاکم باشد دستکم بایستی باز کردن راە بازگشت این طیف ها بە حاکمیت و دادن سهمی از قدرت بە آنان باشد وگر نە بی مایە فطیر است و آنها نخواهند پذیرفت.

اما اینکە جریان حاکم بخواهد سهمی از قدرت را کە با زور و قلدری و تبهکاری از دارو دستە روحانی و اصلاح طلبان گرفتە بە آنها برگرداند دور از تصور می نماید. مگر اینکە جنبش انقلابی وضعیتی را بوجود بیاورد کە آنان را مجبور بە تقسیم مجدد قدرت برای حفظ نظام بنماید. فعلا تمرکز روی باز گرداندن چهرهایی امثال لاریجانی است.

حداقل در شرایط حاضر رژیم قصد گفتگو با کسانی کە خواهان برکنار کردن آنان از قدرت هستند را ندارد. سازش با اصلاح طلبان داخل حکومت اگر هم اتفاق بیفتد نمی تواند جنبش انقلابی را متوقف و از مسیر خود منحرف کند. رژیم می خواهد بە بهانە گفتگو در میان مخالفان تفرقە ایجاد کند و فرصت برای سرکوب جنبش انقلابی بخرد. رژیم نە جایی برای گفتگو باقی گذاشتە و نە کسی بە قول و قرار هایش می تواند اعتماد کند و نە قابلیت اصلاح دارد مذاکرە با رژیم بر سر نحوە واگذاری مسالمت آمیز قدرت تنها موردی است کە مفید است و مقبولیت همگانی دارد. رسیدن بە چنان شرایطی البتە بستگی بە پیشروی جنبش انقلابی  و تغییر و تحولات پیش روی دارد

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.