رفتن به محتوای اصلی

دشمن اصلی مردم خود شما هستید!

دشمن اصلی مردم خود شما هستید!
جمعه, 28. اکتبر 2022 - 22:09

ابراهیم رئیسی یک روز بعد از اعتراضات پرشکوە و بی سابقە مردم در شهرهای مختلف کە بە مناسبت چهلمین روز بە قتل رساندن ژینا امینی و گرامی داشت او و دیگر جان باختگان جنبش انقلابی انجام گرفت پس از اشارە بە واقع مشکوک و پر حرف و حدیث تروریستی شاهچراغ در شیراز با پیوند زدن بی ربط این ترور با اعتراضات مردمی مذبوحانە کوشید چهرە جنبش انقلابی را تخریب کند. حال آنکە مظنون اصلی واقع تروریستی عوامل خود رژیم هستند و قرائن کافی نیز برای آن وجود دارد.

روزنامە "انتخاب" بە نقل از رئیسی نوشت:" سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری با بیان اینکه تمام این اغتشاشات برای این است که برای علم و دانش مزاحمت ایجاد کند، افزود: این اغتشاشات برای آن است که برای کسب‌وکار مردم زحمت ایجاد کند. او گت: باید در اینجا به وضوح دست دشمن را ببینید که می‌خواهد قطار پیشرفت کشور از حرکت باز بماند و تمام هدف این است که ما دنبال ایجاد اشتغال باشیم و او می‌خواهد مردم را بیکار کند و مردم را عصبانی سازد.محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی نیز در قم سخنان مشابەای را مطرح کرد.

رئیسی و معاون اقتصادی او هر دو سعی کردند تقصیر شکست مفتضحانە سیاستهای اقتصادی دولت و اشتغال را بە دشمنان و یا بقول آنها "اغتشاسگران"نسبت دهند. سیاستهایی کە بجای پیشرفت اقتصادی و ایجاد اشتغال بە پسرفت اقتصادی و بیکاری گستردە منجر شدە است و تاثیرات آن را می شود بە روشنی در جنبش انقلابی هم مشاهدە کرد. این اتهامات سخیف بە جنبش انقلابی در حالی از سوی این دو عنصر فاسد و جنایتکار وارد می شود کە اکثریت بزرگی از کارشناسان سیاسی و اجتماعی حداقل یکی از زمینە های بروز جنبش کنونی و جنبشهای گذشتە را بیکاری گستردە عنوان می کنند. آخە اگر شما بلد بودید بجای آدمکشی کار و رفاە برای مردم ایجاد کنید وضعتان بهتر از امروز باید می بود.

قبل از اینکە جنبش انقلابی شروع شود مگر اشتغالی ایجاد شدە بود و یا پیشرفتی در زمینە های اقتصادی بوجود آمدە بود کە حالا بتوان خارجی ها را عامل پسرفت آن ها معرفی نمود؟ مگر کدام یک از وعدەهای اقتصادی دولت بجای پیشرفت پسرفت نکردە است؟ در یک سال اول از وعدە ٢ میلیون شغل، ١ میلیون مسکن، نصف کردن تورم، بهبود معیشت، راە انداختن تولید، افزایش ارزش پول ملی...، کدام یک مگر پسرفت نکرد؟

دولت بجای اشتغال مگر نە این است کە بر بیکاری افزود؟ بیگانگان و دشمنان خیالی نبودند کە با بستن این استاگرام  و فیلترینگ، ١٠ میلیون نفر را از نان خوردن انداختتند و بقول معاون اتاق بازرگانی تهران ، " قطعی و فیلترینگ اینترنت در یک ماه اخیر، مجموعا ۸۰ هزار میلیارد تومان به کسب‌و‌کارها خسارت زده است. این عدد یعنی: روزی ۲۶۰۰ میلیارد تومان، ساعتی ۱۱۰ میلیارد تومان و دقیقه‌ای ۲ میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند". دشمنان نبودند، کە مهسا امینی را بە قتل رساندند و صدها نفر دیگر را در ٤٠ روز گذشتە کشتند. بیش از ٣٠ کودک را بە قتل رساندند، قریب ٥٠ نمازگزار در مسجد زاهدان را بە گلولە بستند. آنانی کە فاجعە اوین را رقم زدند خارجی نبودند، پاسداران خود شما هستند. از این همە وارونە گرای بە کجا رسیدەاید، کە دست از آن بر نمی دارید؟

٤٣ سال فرصت داشتید کە خود را اصلاح کنید، اما نکردید، در سال ٨٨ یک میلیون بە خیابان آمدند تا شما را وادار بە اصلاحات کنند، سرکوبشان کردید، کشتیدشان، خار و خاشاک و عامل بیگانە خواندیدیشان. جنبش های دی ٩٦ و آبان ٩٨ را بە بهانە واهی وابستگی بە بیگانە و دشمن بە خاک و خون کشیدید و موجی از نفرت و انزجار علیە رژیم تان آفریدید، اما از اعمال جنایتکارانە تان دست بر نداشتید. بر پا دارندە و آفریدگار همە مصیبتها و پسرفتها و جنایت و همچنین همە اعتراضات و جنبشها خود شما هستید و نە هیچ کس دیگر! شما رفتنی هستید، بیش از این بر جنایات خود نیفزاید و مملکت را ویران نکنید. قدرت را بە صاحبان آن کە مردم، همین هایی کە در خیابان هستند و تا شما را از قدرت خلع نکنند دست بردار نیستند واگذار کنید. جز تسلیم راە دیگری برایتان باقی نماندە

گذاشتن تقصیر همە فجایع و جنایاتی کە رژیم آفریدە بە گردن خارجی ها موضوع تازەای نیست. همە مقامات ریز و درشت از مدیران ادارات گرفتە تا خود خامنەای رهبر همە چیز دان حکومت نیز توجیحی مناسبتر از این برای سرپوش نهادن بر بی لیاقتی های خود ندارند. حکومت در حالی از دخالت خارجی ها دم می زند کە خود در امور کشورهای منطقە دخالت میکند و در تعدادی از کشورها بە تشکیل گروە های مسلح شبە نظامی و تامین و تجهیز همە گونە آنها می پردازد و مشکلات و بحران های زیادی برای دولتهایی کە تسلیم خواستە های حکومت نشوند فراهم کردە است. در کشور های دیگر بی ثباتی مصنوعی ایجاد می کند. اما در عین حال همە احزاب و تشکلهای مدنی در داخل کشور و هر جنبش و اعتراض و مخالفی را وحشیانە سرکوب می نماید.

دورە نسبت دادن همە مصیبت ها و فجایع آفریدە شدە توسط سران حکومت بە بیگانگان بە سر رسیدە. دیگر کسی این بهانە را نمی پذیرد مردم هیچ اعتمادی بە رژیم ندارند و می دانند با وجود این رژیم تغییر و بهبودی در زندگی شان حاصل نخواهد شد. بە همین دلیل بە دنبال بە زیر کشیدن حکومت از قدرت و جایگزین کردن آن با حکومتی دمکراتیک، سکولار و با کفایت هستند کە بتواند حقوق مردم را تامین، پس رفتگی های ٤ دهە را جبران و کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت قرار دهد.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.