رفتن به محتوای اصلی

مکثی بر روند محکومیت پنج فعال سندیکایی در بیدادگاە های رژیم

مکثی بر روند محکومیت پنج فعال سندیکایی در بیدادگاە های رژیم
جمعه, 4. نوامبر 2022 - 19:05

زندانی سیاسی، فعال سندیکایی آزاد باید گردند!

بیدادگاە های رژیم بە رغم اینکە پروژە های سناریوسازی های نهادهای امنیتی برای اثبات اتهام جاسوسی بە تعدادی از شناختە شدە ترین رهبران سندیکایی مفتضح شد و نتوانستند سندی دال بر اثبات اتهامات واردە بە هیچ یک از بازداشت شدگان ارائە دهند، ٥ تن از آنان را بە تا ٦ سال زندان و مجازتهای های دیگر محکوم کردند.

رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی سە تن از رهبران شورای همانگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران و رضا شهابی و حسن سعیدی هر یک در بیدادگاە های رژیم بە تا ٦ سال زندان محکوم شدند. محکومیت آنها نە بر پایە اتهاماتی کە هنگام بازداشت بە آنها زدە بودند، بلکە بە اتهامات دیگری کە معلوم نشد از کجا آوردە بودند انجام گرفت. اتهاماتی مانند، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیە نظام.... گفتنی است هە پنج فعال محکوم شدە پیشتر نیز با اتهامات مشابە سالهای زیادی را در زندان گذراندە بودند. اما علت واقعی دستگیری و محکوم کردن آنان بە زندان های طولانی فعالیت های صنفی و سندیکایی و دفاع از حقوق معلمان و کارگران و اعضای تشکلهایی بود کە رهبری آن را بە عهدە داشتند. تعداد دیگری از اعضا و رهبران سندیکایی نیز هستند کە برایشان پروندە تشکیل دادە و هنوز نوبت محاکمە شان نرسیدە است. بعضی از آنها در زندان منتظر محاکمە هستند و تعدادی نیز فعلا تا زمان محاکمە شان با سپردن وثیقە آزاد هستند.

رژیم با این تصور کە با بە زندان انداختن رهبران موثر سندیکایی می تواند مطالبات کارگران و معلمان را برای همیشە بی جواب بگذارد سالهاست کە از فعالیت تشکلهای سندیکایی جلوگیر می کند. اما اقدامات سرکوبگرانە نە موجب از بین رفتن خواستەهای معلمان و کارگران شدە است و نە توانستە رهبران تشکلها را از ادامە فعالیت های شان باز دارد. بلە تا وقتی مطالبات جواب نگرفتە وجود دارد اعتراض و اعتصاب و فعالیت و مبارزە هم تداوم پیدا می کند و افراد تازەای پیدا می شوند کە جا پای رهبران زندانی شدە می گزارند و راە آنها را دنبال خواهند کرد.

در نهایت هم پیروز این میدان کسانی هستند کە روی خواستەها و حقوق شان پایبند باقی می مانند و برای آن مبارزە می کنند. آن عامل مهمی کە شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران را از یک تشکل کوچک بە یک تشکل فراگیر و سراسری تبدیل و استوار کرد همین مقاومت و مبارزە برای احقاق حق است کە با وجود زندانی کردن اکثر رهبران اش و وجود انواع فشارها پرچم حق طلبی معلمان را بر افراشتە نگاە داشتە.

در مورد سندیکای واحد نیز قضیە بە همین صورت است. سندیکای واحد و رهبران هوشمند و مبارز آن سالهاست کە بە نماد مبارزە جنبش سندیکایی در ایران تبدیل شدەاند و همە نهادهای سندیکایی معتبر و مردمی در دنیا از آنان حمایت برادرانە و انترناسیونالیستی می کنند. رژیم با بستن اتهام جاسوسی می خواست ماهیت این همبستگی را مخدوش کند اما مقاومت هوشیارانە رهبران سندیکا این نقشە رژیم ضد کارگری را نقش بر آب کرد.

داشتن رابطە بین سندیکاها و اتحادیە های کارگری در همە جای جهان بە غیر از کشورهای دیکتاتوری و فاشیستی یک حق شناختە شدە و قانونی و آزاد است کە کسی را بخاطر آن  نە تحت پیگرد قرار می دهند و نە متهم بە جاسوسی می کنند. هیچ یک از این ٥ رهبر بە اسناد سری و طبقە بندی دولتی دسترسی نداشتەاند کە بتوانند آن را در اختیار دیگران قرار دهند. حکومت اگر دنبال جاسوس می گردد باید برود یقیە طائب و امثالهم  در اطلاعات سپاە را بگیرد. اتهامات واردە بە این افراد جعلی وپیگرد و زندانی کردن شان بر پایە اتهامات جعلی غیر قانونی است. داشتن سندیکا و فعالیت سندیکایی بخش مهمی از حقوق کارگر است کە در هر رژیمی بایستی بە رسمیت شناختە شود و سندیکاها باید بتوانند بە دور از دخالت دولتها و کارفرمایان فعالیت و با سندیکاها در هر کشوری کە باشد مراودە داشتە باشند و از تجربە و کمک برای بهبود و کیفیت حقوق اعضای شان بهرە بگیرند

آزادی فوری و بدون قید و شرط همە معلمان و کارگران و کلیە زندانیان سیاسی باید در دستور کار جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی قرار بگیرد و فشار بە رژیم آن قدر افزایش پیدا کند کە مقاومت رژیم را درهم بشکند و مجبور شود زندانیان سیاسی را آزاد کند.

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.