رفتن به محتوای اصلی

کسانی کە بچەها را می کشند، خارجی نیستند، مزدوران تو هستند!

کسانی کە بچەها را می کشند، خارجی نیستند، مزدوران تو هستند!
جمعه, 4. نوامبر 2022 - 20:25

علی خامنەای رهبر حکومت و فرماندە اصلی جنایتکارانی کە همە روز مشغول کشتار مردم معترض و انقلابی خصوصا کودکان و زنان هستند، در هفتیم هفتە تداوم جنبش انقلابی آزادیخواهانە مردم کە بر کناری وی و رژیم او را آماج اعتراضات خود قرار دادەاند، بار دیگر بە بهانە ملاقات با تعدادی از دانش آموزان کە عوامل حکومتی آنان را برای دیدار با وی بە مقر سرکردە استبداد آوردە بودند با کلمات سخیفی کە مختص خود اوست بر مخالفین خود تاخت و آنها را متهم بە وابستگی بە دشمنان نمود.

خامنەای در بخشی از سخنرانی خود، خطاب بە دانش آموزان گزینە شدە گفت:" "اینها بچه‌های خودمان هستند و ما با اینها بحثی نداریم چون به دلیل برخی هیجان‌ها و احساسات و برخی بی دقتی‌ها در مسائل وارد میدان شدند، اما مهم صحنه‌گردانان اصلی هستند که با نقشه و برنامه وارد شدند". او اما نگفت اگر با "بچە های خودمان"کاری ندار چرا ٤٠ نفر آنها را مامورانش بە قتل رساندە و او آنها را از این کار باز نداشتە است؟

در همان حال کە رهبر ٨٣ سالە حکومت مشغول دوختن آسمان و زمین بهم برای توجیە جنایات خود از آن میان قتل فجیع دەها کودک توسط گلولە های جنگی مزدوران آتش بە اختیار خود بود، اعتراضات در مناطق وسیعی از کشور با شعارهای چون خامنەای قاتلە، حکومت اش باطلە، مرگ بر خامنەای، مرگ بر دیکتاتوری... در حال انجام بود و مزدوران او قادر بە پایان دادن بە اعتراضات نبودند.

سخنان تازە خامنەای و ادعای کاذب او مبنی بر پایان یافتن "اغتشاشها" همانطور کە مورد انتظار بود شعلە خشم مردم از رژیم و رهبر خودکامە و درغگو آن را شعلە ورتر کرد و بە موج اعتراضات در روزهای بعد کە مصادف با چهلمین روز بە قتل رسیدن تعداد دیگری از معترضین و دانش آموزان و دانشجویان بود بە قدری دامن زد کە سرکردگان رژیم انتظارش را نداشتند. در تظاهرات بعد از سخنرانی آخر خامنەای تعداد دیگری از تظاهر کنندگان  وکسانی کە خامنەای آنها را "بچە های خودمان هستند..." خواندە بود توسط مزدوران او بە طرز وحشیانەای با بیرحمی و خشونتی کە فقط می شود از رژیم های فاشیستی انتظار آن را داشت بە قتل رسیدند.

از میان بە قتل رسیدەهای روز بعد از سخنرانی خامنەای بە قتل جوانی می توان استناد کرد کە در منطقە فقیر نشین و محروم نازی آباد انجام گرفت. یکی گروە چند نفرە از مزدوران لباس شخصی رژیم در مقابل دوربین ها یک جوان تظاهر کنندە را زیر مشت و لگد و باتون ابتدا لە و لوردە کردند، سپس با زدن تیر خلاص یکی از "بچە های خودمان" رهبر را بە قتل رسانند.

قتل این جوان مبارز کە عملی غیر از شرکت در یک تظاهرات مسالمت آمیز انجام ندادە بود آنقدر فجیع و  تنفر انگیز بود کە در سراسر کشور و خارج از آن با انزجار گستردەای روبرو و انبار باروت در شرف انفجار دیگری را بوجود آورد. حتم داشتە باشیم کە خامنەای نیز صحنە این جنایت هولناک عزیز دردانە های خود را دیدە و بعید نیست در دل بە آنها آفرین گفتە و پاداشی هم برایشان در نظر گرفتە باشد.

رهبر ابلە و پلید و بد طینت باندهای جنایتکار حکومتی یا آنقدر فهم و شعور ندارد کە بفهمد با سخنرانی های تکراری و خشم آور مردم بیشتری را علیە خود تشویق و بسیج می کند، یا چنان از شعارهای قیام کنندگان علیە خود بە خشم آمدە کە با تشویق مزدوران خود دارد از مردم انتقام می گیرد. او اگر می خواهد از خشم و نفرت مردم از خود و رژیم اش بیشتر بداند، لازم نیست بە شبکەهای خبر رسانی کە همە آنها را دشمن می داند، نگاە کند. کافی است یکی دوشب پای صحبت های وابستگان پیشین رژیم کە تا ٥٠ روز پیش از او حمایت می کردند در یکی از اتاقهای مجازی امنیتی بنشیند، تا بداند تا چە حد منفور و منزوی شدە است. بلە با جنایات فاشیستی و انکار آنها و دروغگویی و ایجاد رعب و ترس و متهم کردن مردم آزادیخواە و فقر زدە بە وابستگی بە بیگانگان و اتهامات مشابە خامنەای نمی تواند رژیم استبدادی، فاسد و ناکارآمد خود را حفظ کند. مردم طعم همە این موارد را قبلا چشیدە و اکنون آنها را بە ریشخند می گیرند. پدری کە بچە های خودش را با چنین بیرحمی و خشونتی تنبیە می کند نبودش صد بە از بودن اش.  بە خامنەای باید گفت، کسانی کە کودکان را بە گلولە می بندد، خارجی نیستند، مزدوران خود تو هستند. مگر خارجی چە جنایتی می تواند بکند کە تو با مردم خودت نکردەای و نمی کنی؟.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.