رفتن به محتوای اصلی

جنبش معلمان با بازداشت های دستە جمعێ زمینگیر نخواهد شد!

جنبش معلمان با بازداشت های دستە جمعێ زمینگیر نخواهد شد!
جمعه, 18. نوامبر 2022 - 23:00

بنا بر اخبار منتشر شدە در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران عبدالرحمان بختیاری، از معلمان بازنشستە، در ٢٦ آبانماە، در جلو درب منزلش در سقز، با شلیک مستقیم نیروهای رژیم جمهوری اسلامی کشتە شد و جسم بی جان او در بیمارستان توسط نیروهای سرکوبگر رژیم ربودە شدە است.

بە نظر می رسد زندانی کردن دەها معلم طی دوماهە اخیر برای نیروهای سرکوبگر کافی نبودە و نتوانستە عطش انتقامجویی آنها از معلمان را فرو نشاند کە دست بە این جنایت تازە زدەاند.  

بازداشت و احضار اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران همچنان ادامە دارد. از گزارشهای منتشر شدە در کانال این تشکل مشخص می شود کە بازداشت و زندانی کردن معلمان با شروع جنبش انقلابی بە طرز چشمگیری افزایش پیدا کردە است. بعد از موج اولیە دستگیری رهبران و اعضای فعال شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان ایران و پروندە سازی برای بالغ بر ٢٣٠ معلم و فعال صنفی عضو شورای هماهنگی و محکومیت عدە دیگری از آنان بە زندان و دیگر مجازاتها کە تا شروع جنبش انقلابی ادامە داشتە است. با شروع جنبش این بگیر و ببندها بە شدت افزایش پیدا کردە و کمتر روزی است کە شاهد احضار و بازداشت معلمی نباشیم. دەها معلم طی دو ماە گذشتە احضار و بازداشت شدەاند.

تشدید پیگرد فعالین صنفی معلمان بواسطە نقش بسیار مهمی است کە آنان در اعتراضات خیابانی و اعتصابات سراسری ماە های قبل از شروع جنبش و هم پس از آن داشتە و دارند. نقش و تاثیر جنبش معلمان و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در جنبش انقلابی جاری از نظر مقامات رژیم پنهان نماندە و این تشکل سراسری بە رغم هزینە های مضاعف دیگری کە حمایت همە جانبە و فعال آن از جنبش در بر داشتە و دارد واقف است. این حمایت های بە موقع، درست و کارساز در واقع نتیجە تجربیات مبارزات عمدتا صنفی و بە نتیجە نرسیدە معلمان است. جرا کە همە اعتراضات و اعتصابات معلمان برای کسب مطالبات اقتصادی و اجتماعی شان طی بیش از دو دهە با سرکوب و زندان و اخراج هزاران نفر از معلمان و ممانعت از فعالیت آزادانە تشکلهای صنفی شان رو برو شدە است. هم از این رو تغییر رویکرد صنفی بە سیاسی و یا تلفیقی از این دو زمانی کە مبارزات صنفی بی جواب می ماند و هر اعتراض و اعتصاب صنفی از طرف حکومت با مشت آهنین مواجە می شود درست و منطقی و طبیعی است. این واقعیت در مورد کارگران و مزد و حقوق بگیران و اصولا سایر اقشار و طبقات اجتماعی نیز صادق است. پایە همە انقلابات در واقع چیزی جز انباشت مطالبات و نیازهای بی پاسخ ماندە و خشم های سرکوب شدە و فرو خفتە اکثریت جامعە نیست.

بنا بر این تغییر رویکردها از صنفی بە سیاسی اصولا پس از مدتی اجتناب ناپذیر می نماید. زمانی کە یک رژیم نمی خواهد و یا قادر بە تامین نیازهای طبیعی شهروندان خود  و رعایت حقوق آنها نیست لاجرم یا باید خود قدرت را واگذار کند تا مردم رژیم دیگری را انتخاب کنند یا مردم حق دارند تلاش کنند با انقلاب یا هر وسیلە معقول دیگری آن را از قدرت خلع نمایند.

رهبران و اعضای تشکلهای صنفی فرهنگیان همان مواقع هم کە اعتراضات شان صنفی بود با مجازاتهای شدید مواجە می شدند و تعداد زیادی از اعضا و رهبران شان قبل از شروع جنبش انقلابی جاری بواسطە فعالیت های سندیکایی حکم های سنگین زندان گرفتە و در زندان بودند. با این وصف معلمان هیچگاە از فعالیت های خود دست برنداشتند و در هر شرایطی برای کسب مطالبات خود کوشش و مبارزە کردند. اینک نیز محال است مبارزینی با چنین سوابقی را بە سکوت و بی تفاوتی نسبت بە جنبشی کە خواستە های عموم مردم از آن جملە معلمان و سایر مزد و حقوق بگیران را پیگیری و برایش مبارزە می کند واداشت. جنبش معلمان بە رغم آنکە دەها تن از رهبران و فعالان اصلی آن در زندان هستند از آنجا کە یک جنبش اصیل ریشە دار و مردمی و دمکراتیک است توانستە بە فعالیت های خود ادامە بدهد و نقش درخور و موثری در جنبش انقلابی ایفا کند. رژیم تلاش دارد با بازداشتهای گستردە این نقش را از بین ببرد ولی تا کنون موفق نشدە و نخواهد شد زیر منبع تغذیە جنبش معلمان علاوە بر یک میلیون معلم میلیونها دانش آموز و خانوادە های آنان هستند کە در میدان مبارزە با رژیم حضور نیرومند دارند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.