رفتن به محتوای اصلی

از اعتصاب و خواستە های بە حق کامیونداران حمایت کنیم

از اعتصاب و خواستە های بە حق کامیونداران حمایت کنیم
جمعه, 2. دسامبر 2022 - 20:58

دامنە اعتصاب کامیون داران کە از ٥ آذر با فراخوان یکی از تشکلهای مستقل کامیون داران شروع شدە است و قرار است تا ١٦ آذر ادامە داشتە باشد در پنجمین روز اعتصاب بە ٢٠ شهر امتداد پیدا کردە است.

بە رغم تکذیب خبر این اعتصاب مهم توسط مسئولین دولتی و برخی نهادهای مرتبط با دولت و برقراری سانسور خبری در اکثر رسانە های مجاز داخلی خبرها و تصاویر مربوط بە این اعتصاب توسط کانال های خبر رسان مجازی خارج از حیطە نفوذ حکومت همراە با مطالبات کامیون داران منتشر شدە است.

اعتصاب کامیون داران بواسطە نقش پر رنگی کە آنها در توزیع کالا و مواد اولیە دارند حائز اهمیت است و طولانی شدن این اعتصاب پیامدهای منفی بسیاری نە تنها برای دولت و جامعە خاصە در موقعیت بحرانی کنونی در بر دارد بلکە بە واسطە اینکە در شرایط جنبشی در کشور رخ می دهد نیز حائز اهمیت است. کما اینکە در فراخوان دعوت بە اعتصاب کە توسط یکی از تشکلهای مستقل کامیون داران بنام " اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان" هم آمدە از جنبش زن زندگی، آزادی حمایت شدە است. این تشکل در فراخوان بە اعتصاب خود پس از تشریح علل تصمیم بە اعتصاب می نویسد: "ما چطور می‌توانیم با این مشکلات سازش کنیم درحالی که الان تمامی مردم برای حق خواهی بلند شده‌اند.گذشته از این چطور می‌توانیم در برابر مظلومیت همکاران‌مان و سایر مردم‌مان  درکرستان و در بلوچستان در ایذه و سایر شهرهای در خون تپیده آرام باشیم! پس بیایید همراه با همه مردم فریاد اعتراض و اعتصاب و حق خواهیمان را برسانیم به این منظور ما از روز ۵ آذر در سراسر کشور اعتصاب مان را شروع می‌کنیم. از همه همکاران در سراسر کشور می‌خواهیم به این اعتصاب بپیوندند".

هم از این روست کە تشکلهای رسمی مرتبط با حکومت کە نقشی در این اعتصاب ندارند و از فحوای موضع گیری هایشان پیداست کە با اعتصاب همراە نیستند وجود اعتصاب را انکار می کنند.

محمد حسین انصاری، نایب رئیس کانون انجمن های صنفی شرکتهای حمل و نقل داخلی کالا در گفتگویی کە "تجارت نیوز" در خصوص اعتصاب جاری با او انجام داد، ضمن تائید نارضایتی کامیونداران از گرانی وسایل یدکی و مشکلات مربوط بە سوخت، منکر اعتصاب شد و این روزنامە از قول او نوشت:"... امروز هم مشکلاتی برقرار است، اما نمی‌توان نام آن را اعتصاب گذاشت. به نظر می‌‌رسد تعدادی از کامیون‌داران چنین شایعه‌ای را گسترش داده‌اند تا کرایه بیشتری از حمل کالا بگیرند".

از این گفتە معلوم می شود کە شرکتهای باربری بزرگ و انجمن های مربوط بە آنان در این اعتصاب نقش و شرکت ندارند و اعتصاب توسط کامیونداران غیر شرکتی و مستقل سازماندهی شدە است. اما نداشتن نقش در اعتصاب بە این معنی نیست کە آنها از نتایج اعتصابی کە در آن نقشی ندارند بی بهرە می مانند. اینها بە واقع نقش مسافرانی را دارند کە بە حساب دیگران در قسمت درجە یک کشتی سوار شدەاند. چرا کە از همە امتیازاتی کە در اثر این اعتصاب حاصل شود آنان نیز بهرمند می شوند!.

یکی از دلایل این اعتصاب کمبود گازوئیل و وجود صف های طولانی و کاهش عرضە سهمیە گازوئیل با نرخ دولتی است. تجارت نیوز در خصوص علت این اعتراض کامیون داران نوشت:

"سیدجلال موسوی، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور، به : سهمیه پایه کامیون‌داران برای گازوئیل حذف شده و به جای آن ماهانه براساس نوع کامیون و محاسباتی که پایه آن مشخص نیست به هر کارت سوخت بین 100 تا 200 لیتر سهمیه واریز می‌شود.

او ادامه داد: همین مقدار سهمیه هم در موعد مقرر واریز نمی‌شود و به طور مقطعی و خرد در طول ماه به کارت سوخت آن را در دسترس رانندگان قرار می‌دهند. بنابراین رانندگان خواستار بازگشت به ساختار اختصاص سهمیه پایه تا سقف 2000 لیتر با نرخ 300 تومان هستند".

در واقع کاهش سهمیە گازوئیل بە نرخ دولتی از ٢٠٠٠ لیتر بە ٢٠٠ تا ٣٠٠ لیتر در ماە در راستای سیاست آزاد سازی قیمت سوخت است کە دولت رئیسی بە این شکل می خواهد آن را حقنە کند و در عین حال قیمت کرایە را بە صورت دستوری پائین نگهدارد. این سیاست در مورد سایر مشاغل نیز دنبال می شود. با این همە امری است ابلهانە کە قابل دوام نیست و با اعتراضات گستردە از هر سو مواجە شدە است و محکومت بە شکست است. زیرا حذف سوبسید ها و آزادی قیمتها بە حکم خامنەای توسط دولت دست نشاندە وی بە افزایش غیر قابل تحمل قیمت کلیە کالاها و خدمات منجر شدە است و مانند سایر سیاستهای رژیم زورگو و مستبد محکوم بە شکست می باشد

با این وصف اعتصاب تانکر های سوخت رسان و امتناع رانندگان تانکر های سوخت رسان در پالایشگاە آبادان کە بنا بە برخی گزارشات در پنجمین روز اعتصاب شروع شدە بە اندازە کافی گویای نقش و تاثیر این اعتصاب بر سوخت رسانی در سراسر کشور و دامن زدن بە بحرانی است کە قبل از این اعتصاب هم وجود داشت. تاثیر اعتصاب در رساندن آرد بە نانواها را اگر در نظر بگیریم بیشتر بە اهمیت قضیە پی  می بریم. در واقع هر گونە وقفە در جابجایی کالا تاثیرات منفی زیادی در تمام عرصە ها از رساندن سوخت و آرد و دارو تا مواد و لوازم واحدهای تولیدی و خدماتی دارد. تاثیر این نوع اعتصاب بواسطە ناکافی بودن ذخایر مورد نیاز کشور بە مراتب بیشتر از کشورهایی است کە ذخایر کالاهای استراتژیک کافی دارند. گوجە فرنگی یک کالای استراتژیک محسوب نمی شود با این وصف روزنامە تجارت نیوز بعد از شروع اعتصاب کامیونداران نوشت:" قیمت گوجه با رسیدن به نرخ ۲۵ هزار تومان به سر تیتر اخبار تبدیل شد. در حالی که رؤسای اتحادیه‌های باغداران و بارفروشان اعتصاب کامیون‌داران را عامل گرانی گوجه طی دو روز اخیر می‌دانند، ..."

اعتصاب کامیوندارن بە مانند اعتصاب ها و اعتراض های گروە های شغلی دیگر و همچنین دلایلالی کە آنان را بە اعتصاب واداشتە منطقی و بە حق هستند. از دیگر دلایل احتصاب کامیون داران گرانی لاستیک، وسایل یدکی، سرویس و تعمیرات و انتظار طولانی بی مزد در صف های طولانی پمپ بنزین هستند.

ریشە مشکلات در وحلە نخست بە سیاست آزاد سازی قیمتها و حذف سوبسید ها و سایر سیاستهای زورگویانە حکومت و پیامدهای ویرانگر و غیر قابل تحمل آن بر می گرد کە از یکسو باعث افزایش تورم و نجومی شدن قیمتها و از سوی دیگر کاهش فزایندە درآمدهای مردم و کسادی کار و کسب ها و بی ارزش شدن دستمزد و حقوق مردم شدە است. با وجود تمام اعتراضات حکومت نتوانستە و نخواستە است بە مطالبات گروە های شغلی ناراضی پاسخ درست بدهد. از همین روی  مردم با وجود این رژیم آیندەای برای خود نمی بینند و تمایل اکثریت جامعە متوجە برکنار کردن حکومت فاسد و ناکارآمد و سرکوبگر گردیدە. از اعتصاب و مطالبات بە حق کامیون داران زحمتکش دفا کنیم تا آنان بتوانند بە خواستە هایشان برسند و الهام بخش گروە هایی بشوند کە مانند آنها حقوق شان پایمال میشود

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.