رفتن به محتوای اصلی

پیمانکاران قانون شکنی می کنند، کارگران را مجازات می کنند!

پیمانکاران قانون شکنی می کنند، کارگران را مجازات می کنند!
جمعه, 9. دسامبر 2022 - 20:27

کارگران پیمانی مخابرات در شهرهای مختلف در چند هفتە اخیر بارها مبادرت بە تجمع اعتراضی نمودەاند. علت اعتراضات متعدد هستند، مهمترین خواستە ها تا کنون تغییر قراردادهای کاری از پیمانی و موقت بە قرار داد مستقیم، افزایش دستمزد و پرداخت منظم دستمزدها و اجرای طبقە بندی مشاغل بودە است. اخیر اعتراض بە رد نکردن حق بیمە کارگران توسط پیمانکاران در نزدیک بە یک سال بە صندوق تامین اجتماعی نیز بە مطالبات کارکنان مخابرات افزودە شدە است. پرداخت نکردن حق بیمە کە قبل از پرداخت دستمزد از حساب کارگر کسر می شود در شرایطی کە قیمت دارو و هزینە های پزشکی بە شدت افزایش دادە شدە وقتی تامین اجتماعی بە دلیل واریز نشدن حق بیمە خدمات رسانی پزشکی و دارویی بە کارگر و خانوادەاش را قطع می کند، بدیهی است کە بە خشم و اعتراض کارگر دامن بزند. بخصوص هر گاە کارگر بە دلیل اعتراض بە رد نکردن حق بیمە کسر شدە از حقوق خود از کار اخراج شود و هیچ مرجع قانونی هم نباشد کە مایل بە دفاع از کارگر اخراج شدە باشد این خشم بە مراتب بیشتر خواهد شد.

طبق قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف بە پرداخت بە موقع حق بیمە کارگر بە تامین اجتماعی است و اگر بە هر دلیل در این کار کوتاهی کند تامین اجتماعی باید کارفرما را از طریق قانونی وادار بە پرداخت حق بیمە بنماید.

اما پیمانکار شرکت مخابرات وقتی بعد از نزدیک بە یک سال حق بیمە کارگران خود را پرداخت نکرد با اعتراض کارگر رو بە رو می شود کارگر شاکی را از کار تعلیق می کند و تلاش کارگر کە نمایندە هم هست برای بازگشت بە کار بی نتیجە می ماند!

تازە ترین نمونە از اینگونە برخوردها کە تعدادشان هم روز بە روز بیشتر می شود تعلیق یا درست است بگویم اخراج یکی از اعضای انجمن صنفی کارکنان مخابرات در گیلان و شرح این واقعە در خبرگزاری ایلنا در روز پنج شنبە این هفتە است.

خبر نگار ایلنا پس از تشریح وضعیت بد و اعتراضات متعدد و بی ثمر ماندە کارکنان پیمانی شرکتهای مخابرات در استانهای مختلف و عدم رعایت قانون کار و بی نتیجە ماندن شکایات شان می نویسد:"

از مخابرات گیلان شروع کنیم؛ رئیس انجمن صنفیِ مخابرات گیلان، به دلیلِ پیگیریِ وضعیتِ بیمه‌ی کارگرها، حکم تعلیق از کار خورده است! ماجرا از این قرار است: به دلیلِ‌عدم تسویه حسابِ شرکتِ پیمانکار با سازمان تأمین اجتماعی، کارگران مخابرات در استفاده از خدمات بیمه پایه و تکمیلی خود دچار مشکل شده‌اند. به گفته‌ی آن‌ها، حدود ۱۲۰۰ نفر از کارگران اسیر بیمارستان و کلینیک و آزمایشگاه‌ها هستند و بیمه ندارند و هیچ کس هم پاسخگو نیست"

یعنی کار بجایی رسیدە کە صاحبان شرکت های پیمانکاری کە اکثرا از وابستگان و نزدیکان دور و نزدیک حکومت هستند چنان پشتشان گرم است کە قوانین موجود را بە هیچ می گیرند و هر کس را هم کە اعتراض کند ولو اینکە عنوان نمایندە را هم داشتە باشد از کار اخراج می کنند و آب از آب هم تکان نمی خورد. یعنی از رفتار حکومت با مردم تقلید می کنند و همان رفتاری را نسبت بە کارکنان شان می کنند، کە حکومت با مردم می کند! گزارشگر می نویسد، بجای کارفرما کارگر را مجازات می کنند! حکومت نیز در برخورد با اعتراضات مردم غیر از این نمی کند.

او سپس بە برخوردی کە کارفرما در شرکت مخابرات اصفهان با کارکنان شرکت بر سر پرداخت بدهی کارفرما بابت طبقە بندی مشاغل کرد اشارە می کند و می نویسد:

"تلاش‌های کارگران مخابرات اصفهان و نمایندگانشان برای عبور از این مشکل، و تمام پیگیری‌هایشان از مجلس جواب نداد و در نهایت آن‌ها مجبور به بستنِ قرارداد با شرکت پیمانکار محلی شدند. اما موضوع به همین جا ختم نشد، شرکت مخابرات، نماینده‌ی پیگیرِ این موضوع را از کار بیکار کرد تا راهِ تکرار بر خطرِ اعتراضِ مجدد را ببندد"

! این رویە البتە تنها در مورد کارکنان شرکت مخابرات نیست کە اعمال می شود/ امری سراسری است.

پرداخت نکردن منظم حق بیمە تنها بە قطع خدمات درمانی منجر نمی شود. پیامدهای منفی دیگری هم برای کارگر و خانوادە اش دارد. مثلا اگر کارگر در حین کار دچار حادثە شود معلوم نیست چە کسی باید خسارت آن را بدهد. یا پرداخت کردن یک خط در میان حق بیمە بە هنگام بازنشستگی در موقع قانونی را چند سال عقب می اندازد. این رویە در نهایت بە تضعیف بنیە مالی تامین اجتماعی کە هم اکنون نیز وضعیت خوبی ندارد و تضعیف خدمات رسانی تامین اجتماعی نیز منجر خواهد شد. این وضعیتی است کە ٣٠ سال است ادامە دارد و سال بە سال بدتر شدە است و کار بجایی رسیدە کە بیش از نیمی از حقوق بازنشتگان و بعضا بیش از آن صرف خرید دارو می شود و خیلی ها بە اذعان مسئولین حکومتی عطای خرید دارو را مجبورند بە لقایش ببخشند. وقتی هم کار بیخ پیدا می کند و فاجعە می آفریند، دولتها انگشت اتهام را بسوی همدیگر نشانە می روند و یا بە اظهار تاسف خشک و خالی بسندە می کنند و کسی هم مجازات نمی شود چرا کە اگر بنا بر مجازات باشد همە مسئولین و نهادها محاکمە و مجازات شوند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.