رفتن به محتوای اصلی

ایران یک پارچە در خشم و خروش علیە اعدام مبارزان راە آزادی!

ایران یک پارچە در خشم و خروش علیە اعدام مبارزان راە آزادی!
جمعه, 9. دسامبر 2022 - 21:50

خبر اعدام محسن شکاری مبارز آزادیخواە ٢٢ سالە یک روز بعد از برگزاری اعتصاب عمومی سراسری بە دستور علی خامنەای رهبر تبهکار و خونخوار حکومت چنان موجی از خشم و نفرت در میان مردم آزادیخواە و انقلابی بوجود آوردە کە کم نظیر می نماید.

قتل مبارز آزادیخواە محسن شکاری بە قدری شنیع و بیرحمانە است کە در میان وابستگان بە قدرت هم کسی بە استثنای متحجرین و جنایتکارانی از قبیل علم الهدی و حسین شریعتمداری و هم جنس های آنان جرات حمایت از این قتل را داشتە باشند.

صدور چنین احکامی کە حتی در مغایرت با قوانین قرون وسطایی و متحجرانە "محارب" انجام می شود نمی تواند بە اختلاف میان وابستگان بە قدرت با خامنەای و روحانیونی کە کردار خامنەای، رئیسی، اژەای و روحانیون حاکم بر دستگاە سرکوب را باعث دین گریزی و از بین رفتن اعتقادات دینی مردم می دانند نشود. گلە گزاری های هفتە های اخیر از "سکوت خواص" در قبال جنبش و عدم حمایت آنان از سرکوبگران بە طریق مطلوب از زبان رئیسی جنایتکار و گماشتە خامنەای و تعدادی از سرداران فاشیست مسلک سپاە موید شکافهای فزایندە در راس حکومت است.

در جهان نیز این قتل بربر منشانە رژیم شبە فاشیستی فقاهتی با موج کم سابقەای از اعتراض کشورها خاصە در اتحادیە اروپا مواجە شدە و بە نظر می رسد با اقدامات تحریمی تازەای علیە مسببان حکومتی جنایتکار همراە شود. سازماندهی عجولانە قتل محسن شکاری و انجام آن در آستانە ١٠ دسامبر روز جهانی مبارزە علیە اعدام کە حتی در ضدیت با قوانین موجود خود رژیم قرار دارد حاکی از خشم و وحشت حکومتی است کە بخاطر درماندگی از سرکوب جنبش انقلابی و انزوای فزایندە در داخل و خارج بە انتقامجویی از مردمی روی آوردە کە دیگر حاضر بە تحمل کردن آرژیم نیستند.

با این همە قتل های این چنینی بر خلاف انتظار رهبر جنایتکار و خود کامە رژیم فقاهتی و اعوان و انصار او کە می کوشند با توسل بە جنایات فجیع و ایجاد رعب جنبش انقلابی را مهار کنند نە تنها موجب ترسیدن و کوتاە آمدن مردم انقلابی برای نقطە پایان نهادن بر عمر ننگین و پر جنایت رژیم نخواهد شد بلکە موجب انفجار خشم مردم از رژیم و تقویت و تشدید مبارزە و تسریع پیروزی انقلاب خواهد شد. در عوض با هر جنایتی تردید و تززل و بریدگی در میان نیروی سرکوب یعنی تنها نیرویی کە رژیم تا کنون با تکیە بر آنها توانستە خود را از ورطە سقوط حفظ کند بیشتر خواهد شد.

اعدام محسن شکاری در حالی انجام شد کە حداقل بنا بر گزارشات رسانە ها بە نقل از سخنگویان دستگاە سرکوب ١٢ نفر دیگر از مبارزان جنبش انقلابی هم حکم اعدام گرفتەاند. اینکە رژیم تنها از میان همە آنان محسن شکاری را بە قتل رساند ناشی از نگرانی نسبت بە بە کنش و واکنش جامعە بود. جنایتکاران می خواستند با این اقدام واکنش جامعە نسبت بە اعدام را امتحان کنند. یعنی اگر مخالفت و اعتراض بیشتر از سطح انتظار رژیم نبود اعدام ها را ادامە بدهند. بهمین خاطر زندگی مبارزانی کە بە اعدام محکوم شدە و خواهند شد بستگی تام بە برخورد جنبش، تک بە تک ایرانیان و عکس العمل بین المللی دارد. دیروز و امروز برخورد ها و اعتراضات نسبت بە اعدام محسن شکاری جان باختە راە آزادی و عدالت اجتماعی مطلوب بودە است و زمینە برای کنش های بیشتر و موثرتر فراهم شدە است. اعتراض و کنشگری موثر هر یک از ما میتواند بە نجات مبارزان زیر حکم اعدام کمک کند. پس ای هم وطن هر جا کە هستی هر جور کە می توانی علیە اعدام جوانان آزادیخواە میهن ات کە برای نجات تو و من و ما از جان و جوانی خویش مایە گذاشتە و بە ستیز با استبداد و بی عدالتی و فساد و تبعیض بر خاستەاند هر کاری کە از دست ات ساختە است انجام بدە!

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.