رفتن به محتوای اصلی

طرح هایی کە فقط بە درد اعتصاب شکنی می خورند!

طرح هایی کە فقط بە درد اعتصاب شکنی می خورند!
جمعه, 30. دسامبر 2022 - 17:36

وقوع چند اعتصاب تازە در صنعت نفت و پتروشیمی و بازداشت و سرکوبهای شدید برای بازداشتن کارگران و کارکنان واحدهای بیشتری بە اعتصاب باز هم دلیلی شد برای طرح چند بارە یک وعدە کاذب برای اعتصاب شکنی و توجیە سرکوب کارگران اعتصابی.

همزمان با اعتصاب کارگران پتروشیمی آبادان مسئولین دولتی مسئول یکی از تشکلهای دست پروردە خود را فرا خواندند تا با دادن امید کاذب بە افزایش دستمزد و تبدیل وضعیت شغلی شان، در مجلس در آیندە از اعتصاب شان جلوگیری کند.

رامین اناری کە خبرگزاری ایلنا از وی با عنوان (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی سراسر کشور) یاد کردە در مصاحبەای کە این خبرگزاری با نامبرد انجام داد با اشارە بە موافقت نمایندگان مجلس با تصویب"طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت" موافق هستند اما مانع تصویب طرحی کە بیش از دو سال است در مجلس بلاتکلیف ماندە هئیت رئیسە مجلس هستند و گویا هئیت رئیسە هم بخاطر مخالفت سازمان استخدامی حاضر بە قرار دادن آن در دستور کار مجلس برای بررسی نیست. همە مقصر هستند، اما تقصیر کار را بە گردن دیگری می اندازند. روشی کە در تمام نهادهای حکومتی مرسوم است و مقصود از آن دست بە سر کردن مردم است.

"اناری در ارتباط با مخالفت سازمان امور استخدامی با تصویب طرح می‌گوید: نمایندگان مجلس به ما گفته‌اند که سازمان امور استخدامی همچنان با طرح ساماندهی مخالف است و کارشکنی می‌کند اما خواسته‌ی ما این است که هیات رئیسه مجلس شهامت و ایستادگی داشته باشد و طرح را به صحن بیاورد تا تکلیف آن معلوم شود. اگر قرار است تصویب شود، بشود و اگر نمایندگان مخالفند، رای ندهند تا ما بدانیم تکلیف‌مان چیست.

به گفته‌ی وی، اگر مجلس همانطور که مدعی‌ست همراه کارگران است؛ طرح را مصوب کند و بگذارد اگر قرار است به مانع بخورد در مراحل بعدی باشد.

او در پایان تاکید می‌کند: همین یک هفته ده روز کار را تعیین تکلیف کنند تا هزاران خانواده بعد از دو سال انتظار از بلاتکلیفی نجات پیدا کنند."

طرح مذکور طرحی است کە برای استخدام مستقیم کارگران قرادادی و پیمانی کار می کنند برای تصویب بیش از دو سال است کە در مجلس بلاتکلیف ماندە است. اما هر وقت اعتصاب موثری در یکی از شرکتهای مشمول طرح شروع می شود دوبارە این طرح را رو می کند و وعدە تصویب آن در آیندە را می دهند. وقتی کە اعتصاب پایان گرفت همە چیز بە حال اول بر می گردد.

گفتە آقای اناری مبنی بر اینکە نمایندگان مجلس با تصویب طرح موافقند ولی هئیت رئیسە مانع تصویب در جلسە عمومی مجلس است، بە نظر نمی رسد حقیقت داشتە باشد. یعنی یا ایشان واقعیت را با نیت زندە نگە داشتن امید کاذب در میان کارگران پنهان می کند، یا نمایندگان با تصویب طرح مخالف هستند کە در هر صورت معلوم می شود طرح از این بە بعد هم تصویب نخواهد شد. این آقای "نمایندە"باید واقعیت را بە کارگران بگوید تا تکلیف خودشان را با مجلس و این نمایندە بدانند. راەکار البتە برای رهایی از این وضعیت برزخی وجود دارد و آن چیزی نیست بە غیر از این کە کارگران عطای این نوع تشکلهای قلابی و رهبران هیچکارە شان را بە لقایشان ببخشند و دستە جمعی بە مانند همکاران شان در پتروشیمی آبادان و بقیە شرکتهای پیمانی اعتصاب کنند و بە سر کار بر نگردند تا ببینند مجلس آنوقت هم دوسال آنها را سر می دواند.

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.