رفتن به محتوای اصلی

جام زهر بە کامتان ولی نجاتبخش رژیم شما نخواهد شد

جام زهر بە کامتان ولی نجاتبخش رژیم شما نخواهد شد
جمعه, 30. دسامبر 2022 - 18:46

شروع جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و تداوم آن با وجود گذشت بیش از صد روز چنان هراس و تفرقە و بە هم ریختگی در میان نیروهای درون رژیم بوجود آوردە کە هرگز نظیر آن دیدە نشدە است. بخصوص اینکە رژیم با همە خشونت و دنائتی کە برای سرکوب جنبش نمودە نتوانستە است از رشد آن جلوگیری کند و در واقع مستاصل و نا امید شدە است. استیصالی کە آثار آن را بە رغم همە تلاشهایی کە برای پنهان کردن اش بە عمل می آید می شود در برخوردها و اقدامات و سراسیمگی رفتاری کارگزاران رژیم فقاهتی و بلبشویی کە در میان آنها شکل گرفتە دید.

تشدید غیر قابل لاپوشانی اختلافات میان خامنەای و رئیسی با شمخانی، رئیسی و قالیباف، و میان مجلس و دولت، بر سر برخورد با جنبش و بحران های فلج کنندە در صدر اختلافات و درگیری ها قرار دارد.

در کنار اختلافات و شکافهای فزایندە داخلی تشدید فشارهای خارجی بە رژیم بواسطە استفادە از پهباد های فروختە شدە بە روسیە در جنگ اوکراین و همسویی های فزایندە رژیم با روسیە و برخورد های سرکوبگرانە با جنبش نیز بە نوبە خود بە بحران ها و تشدید درگیری های درون رژیم دامن زدە است.

در این میان محافظە کاران و وابستگان بە دولت روحانی برای نجات رژیم و احیای موقعیت گذشتە خود و بازگرداندن چرخ تاریخ بە عقب بە دست و پا افتادەاند. آنها کە علت بحران و خلق جنبش انقلابی را در عدم توافق با غرب بر سر برجام و پذیرفتە نشدن اقدامات دولت روحانی، ناکارآیی دولت رئیسی و طرد خود می دانند. برای توافق بر سر برجام و اختلافات با غرب تلاشهای شان را تشدید کردەاند.

افزایش قیمت همە روزە دلار و تشدید دم افزون بحران اقتصادی و معیشتی بە همراە مجموع فشار ها بە نظر می رسد کار خودش را کردە و خامنەای را آمادە سرکشیدن جام زهر برجام کردە باشد. برای فراهم کردن زمینە های کار اقداماتی هم شروع شدە است. روحانی بعد از صد روز سکوت و مشاهدە وخامت اوضاع دوبارە جرات بە خود داد تا برنامە دولت خود و "اسلام رحمانی"را بعنوان بدیل سیاستهای حاکم بە خورد مردم بدهد.

چند روحانی سرشناس حکومتی از آن جملە مکارم شیرازی، پشت سر هم از گرانی ارز و بدتر شدن فقر و نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی گلە و شکایت کردند و خواستار رسیدگی دولت بە آن شدند.

مصباحی مقدم عضو شورای تشخیص مصلحت نیز با اشارە بە تحریم ها گفت:" تحریم‌ها و برخورد‌های آنها، موجب می‌شود که فشار‌های مضاعفی بر کشور ما وارد شود. علاوه بر این، اینکه مذاکرات برجام متوقف شد و به نتیجه نرسید، فضا را به نحوی غیرقابل تحمل کرده؛ به این معنا که از لحاظ روانی هم فشار‌ها را مضاعف کرده است. "

وزیر امور خارجە رژیم نیز چند روز قبل از سفر بە عمان کە گفتە می شود سفری مرتبط با برجام است گفتە بود پنجرە برجام را باز گذاشتەاند اما همیشگی نیست.

برخی از گزارشات نیز حکایت از دادن چراغ سبز خامنەای برای امضای قراداد برجامدارند. ظاهرا رژیم در موقعیت امضای قرارداد برجام قرار دارد. اما معلوم نیست طرف های دیگر با توجە بە وضعیت جنبشی در ایران کە مخالفان با بستن هر قراردادی کە باعث تقویت موقعیت رژیم شود مخالف اند، تا چە حد و با چە شرایطی حاضر بە کنار آمدن با رژیم هستند.

امضای توافق با شروطی کە طرف مقابل می خواهد، در داخل رژیم هم نمی تواند بە تعارضات خاصە در شرایطی کە موقعیت خامنەای حتی در راس هرم قدرت هم بە شدت تضعیف شدە است دامن نزند.

جناح دیگری از حکومت در عین مخالفت با جنبش انقلابی راە کار های اصلاحی و اصلاح روش های حکمرانی در چهار چوب رژیم را، راە کار غلبە بر بحران و سرکوب جنبش می داند و انجام آنها را درخواست می کند. با این همە رژیم حتی در موقعیت کنونی قادر بە انجام اصلاحات هم نیست زیرا نە امکان آن را دارد و نە ظرفیت اش را. .

روزنامە جمهوری اسلامی خطر را در تصور غلط مسئولان از علل نارضایتی مردم و راە کار مقابلە با جنبش را توجە بە "سخنان معترضان خاموش" عنوان کرد و نوشت:" خطر واقعی تصور غلطی است که حکمرانان ما از روش حکمرانی خود دارند و ارزیابی نادرستی است که از توده مردم که «معترضان خاموش» هستند، دارند. مردم از بی‌عدالتی رنج می‌برند، از فساد اقتصادی رنج می‌برند، از خُلف وعده‌ها رنج می‌برند، از کاهش ارزش پول ملی رنج می‌برند، از گرانی‌ها رنج می‌برند، از تنگناهای شدید معیشتی رنج می‌برند و از عدم مشارکت واقعی در سرنوشت سیاسی خود رنج می‌برند. اینها محصول ضعف مدیریت‌ها هستند و اصرار بر عدم پذیرش این ضعف، نارضایتی‌ها را بیشتر و شدیدتر خواهد کرد". مسائلی کە مقالە روزنامە جمهوری اسلامی بە آنها پرداختە مسائلی نیستند کە بە تازگی بوجود آمدە باشند، اینها دە ها سال است کە ساری و جاری بودە و نتیجە عملکرد کل جناح های رژیم هستند. روزنامە جمهوری اسلامی تا قبل از شروع جنبش اشارەای بە آنها کە نکردە هیچ بلکە از رویکردهای کلی حکومت و دولت رئیسی تا چند ماە پیش هموارە پشتیبانی کردە است. مقالە نویس روز نامە کە در عین مطرح کردن بخشی از مطالبات کوشش وافری برای تخطتە و تحقیر جنبش انقلابی و سبب واقعی این رخداد تاریخی بی نظیر نمودە است خود بهتر از هرکس می داند کە انجام مطالباتی کە در نوشتە خود مطرح کردە با وجود رژیم فاسد و تبهکار محتمل نیست. اما بقول ضرب المثل معروف(بی مایە فطریە) سعی کردە دشمنی خود با جنبش را با چاشنی بخشی از مطالبات جامعە بە خورد مردم بدهد.

در بدیل های روحانی و روزنامە جمهوری اسلامی و نە در هیچ یک از انتقاداتی کە توسط منتقدین درونی حکومت از آن شدە و می شود از کشتار و زندانی کردن و شکنجە ها و ترور های مخالفان و مبارزان توسط ایادی حکومت حرفی زدە نمی شود کە هیچ بلکە کوشش می شود با عنوان هایی چون "اغتشاسگر، "تجزیە طلب و غیرە"ماهیت و مطالبات جنبش انقلابی واژگونە جلوە دادە شود و مطالبات جنبش نیز توسط آنها مصادرە بە میل شود.

روحانی از اسلام رحمانی و احترام اسلام بە زن طوری دم می زند کە انگار خود از تحمیل کنندگان پیشتاز حجاب اجباری و مجریان "اسلام رحمانی"نبودە است و یا خیال می کند مردم از سابقە امنیتی ونقشی کە وی در سرکوب های "رحمانی" ٤٣ سال گذشتە و سرکوب های خونین دی ٩٦ و آبان ٩٨ کە در زمان ریاست جمهوری وی انجام گرفت بی خبر هستند.

گویا هنوز نمی خواهند بپذیرند دوران این فریبکاری ها بە سر رسیدە است و همگی آنان جزء کارگزاران و سیاست سازان اصلی کشور بودەاند و امتحان خود را پس دادەاید. چرخ تاریخ را نمی توانید بە عقب برگردانید. راە کار های شما اگر کارآمد بود وضعیت امروز مردم این همە فاجعە بار نبود. این جنبش نتیجە عملکرد و رویکردهای فاجعە بار شماست. سە جنبش پیشین را سرکوب کردید، اما این یکی را نمی توانید. تن دادن بە توافق احتمالی و دیر هنگام و ذلت بار برجامی در شرایط اوج استیصال رژیم و مخالفت بە حق جنبش انقلابی با آن در مقطع کنونی اگر هم انجام شود حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را دارد و نمی تواند کمک چندانی بە بقای رژیم بنماید و مانع از پیشرفت و پیروزی جنبش انقلابی شود. جام زهر بە کامتان اما این جنبش بە هیچ کشوری وابستە نیست کە سازش شما با آن بتواند در حرکت آن خللی وارد آورد. بهمین دلیل با هر سازش خارجی کە بە تقویت اسباب سرکوب رژیم کمک کند مبارزە خواهد کرد.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.