تبریک سال نو میلادی

به یاری زلزله‌زدگان خوی بشتابیم!

به یاری زلزله‌زدگان خوی بشتابیم!

اعدام جوانان، حکومت جنايتکار را  برای ادامه حکمرانی،نجات نخواهد داد.

اعدام جوانان، حکومت جنايتکار را برای ادامه حکمرانی،نجات نخواهد داد.

سپاه پاسداران ارگان اصلی سرکوب جمھوری اسلامی و یک سازمان تروریستی است!

سپاه پاسداران ارگان اصلی سرکوب جمھوری اسلامی و یک سازمان تروریستی است!

ما صدور و اجرای حکم اعدام در مورد هر کسی را غیر قابل قبول می دانیم!

ما صدور و اجرای حکم اعدام در مورد هر کسی را غیر قابل قبول می دانیم!

سُهیل عربی، زندانی سابق سیاسی بار دیگر در ایران دستگیر شده است.

سُهیل عربی، زندانی سابق سیاسی بار دیگر در ایران دستگیر شده است.

نه به اعدام، نه به جمهوری اسلامی

نه به اعدام، نه به جمهوری اسلامی