رفتن به محتوای اصلی

مخابرات را مفت بردید، حقوق کارگر را چرا می خورید؟

مخابرات را مفت بردید، حقوق کارگر را چرا می خورید؟
جمعه, 6. ژانویه 2023 - 18:48

در ١٤ دی ماە خبرگزاری ایلنا گزارشی از ممنوع الورود شدن کارکنان مخابرات استان گیلان  بە محل کارشان منتشر کرد. بنا بە آنچە در گزارش آمدە است علت اصلی جلوگیری از ورود کارکنان مخابرات استان بە محل های کارشان، اعتراض بە تغییر پیمانکار بودە است. تصمیم بە تغییر پیمانکار نیز بە سبب اختلافاتی بودە کە بین کارفرما و کارکنان بر سر رد نکردن منظم حق بیمە، عدم اجرای طبقە بندی مشاغل و قرادادهای کار پیش آمدە است.

کارکنان می گویند کارفرما بخاطر ناراحتی از پیگیری مطالبات شان و بی پاسخ گذاشتن آنها قرار داد با شرکت پیمانکار را بهم زدە و با دو شرکت محلی قرار داد تازەای منعقد کردە کە بە ضرر کارکنان است. در قرار دادهای جدید حقوق آنان نادیدە گرفتە شدە و خواست پیمانکاران جدید آن است کە بە صورت حجمی برای شرکت کار کنند.

کارکنان مخابرات استان گیلان قبل از این بارها بخاطر امتناع پیمانکار قبلی از اجابت کردن خواستە هایشان مبادرت بە تجمع اعتراضی کردە بودند. بەگفتە آنها مراجعات مکرر و نامە نویسی و شکایات شان بە نهادها ی قانونی هم بی نتیجە ماندە است. نارضایتی و اعتراض در میان کسانی کە در شرکتهای پیمانکاری امورات مربوط بە شرکت مخابرات را انجام می دهند بسیار زیاد است و محدود بە شهرهای گیلان نیست.

گزارشات متعددی از اعتراضات مخابراتی ها طی ماە های گذشتە در بعضی از رسانە ها منتشر شدەاند کە نشان می دهند دلیل اکثر اعتراضات مشابە و بە دلیل رعایت نکردن حقوق کارکنان آنان بودەاست.

شرکت مخابرات چند سال پیش با قیمت نازل و شرایط سهل و آسان و از طریق زد و بند های درون حکومتی بە سپاە واگذار شدە و در واقع شرکتی خصولتی است با درآمد بسیار سرشار. وضعیت کارکنان مخابرات قبل از واگذاری از لحاظ حقوق و شرایط کاری بسیار بهتر از بعد واگذاری بود و بیشتر کارکنان آن در استخدام مستقیم شرکت مخابرات قرار داشتند.

بعد از واگذاری بە رغم افزایش زیاد درآمدهای شرکت مدیریت جدید برای افزایش سود دهی بخش بزرگی از امور شرکت بە استثنای بخش های مهم شرکت را کە امنیتی و حساس محسوب می شد بە شرکتهای پیمانکاری کە غالبا توسط وابستگان و نزدیکان سپاە تشکیل شدە بود سپرد. مزیت\ شرکتهای پیمانکاری در این است کە اکثرا دستمزد و حقوقی کمتر از حد قانونی بە کارکنان خود می پردازند، در آنها اکثر قوانین رعایت نمی شود و صاحبان آنها می توانند هر طور کە می خواهند با کارگر رفتار کنند. در شرکتهای پیمانکاری کە برای موسسات تحت مالکیت سپاە کار می کنند خودسری ها بواسطە اتکا و وابستگی شان بە سپاە بیشتر است. کما اینکە در گزارش مربوط بە ممنوع الورود کردن کارکنان مخابرات می بینیم پیمانکار حتی از رد کردن منظم حق بیمە کارگر کە یکی از حقوق پایەای محسوب می شود و ندادنش نقش مهمی در کم و کیف سلامتی و هزینە دارو و درمان کارگر و خانوادەاش دارد هم امتناع می ورزد و سر انجام برای ندادن مطالبات کارکنان خود شرکت را بە پیمانکار تازەای می سپارد تا هم کارکنان حق طلب را مجازات کند و آنها را پس از تصفیە با شرایط نازلتری از نو بە خدمت بگیرد. در این میان نیز کسی نیست کە از پیمانکار قلدر و ارباب قلدر ترش بخاطر این همە حق کشی بگوید مخابرات را کە مفت بردید، اقلا حقوق کارگران تان را بدهید.

قانون باید در همە موسسات بطور یکسان اجرا و متخلفین از آن مجازات و محاکمە شوند. وظیفە ادارات کار در واقع غیر از این نیست کە جلوی این ستمگری ها و زورگویی های قلدر مابانە را بگیرد، کە نمی گیرد و معلوم نیست وجود بی خاصیت اش برای چیست.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.