رفتن به محتوای اصلی

رضا پهلوی ورؤیای رهبری جنبش اعتراضی- انقلابی « زن ، زندگی ، آزادی »

رضا پهلوی ورؤیای رهبری جنبش اعتراضی- انقلابی « زن ، زندگی ، آزادی »
جمعه, 27. ژانویه 2023 - 15:34

جامعه ایران جامعه ای است درد کشیده ، مبارز و متکثر . میلیون ها کنشگر سیاسی ومدنی این جامعه یعنی همه آنانی که زیر سلطه سرکوب قرون وسطائی نظام فقاهتی به فعالیت سیاسی ومدنی مشغولند با بهره گیری از تکنولوژی مدرن با سبک زندگی مردمان وروش های حکمرانی در چهار گوشه جهان آشنایند . اینان نیک می دانند که آزادی و دموکراسی وحقوق بشرساز و کار های خاص خود را دارند وپایبندی بدانان نه به صرف گفتار که به کرداراست. فعالین سیاسی بویژه قدیمی ، با هر گرایش سیاسی ، قاعدتا باید بدانند که رهبری جنبش انقلابی آنهم در کشوری نظیر ایران با این همه تنوع وتکثروبا این همه شکاف ها در زمینه های مختلف وبا این تاریخ وفرهنگ خاص وسرشار از پدیده های ناهمزمان ، وبا این همه تحولات بزرگ که آخرین آنها همین انقلاب متناقض بهمن 57 وسپس جنبش 88 و دو خیزش اعتراضی سالهای 96 و 98 وبالاخره جنبش اعتراضی-انقلابی کنونی حول شعارمحوری « زن ، زندگی آزادی » با هدف سرنگونی نظام دینی حاکم هستند کارساده ای نیست ونمی تواند هم باشد . بخصوص اگرادعای رهبری این انقلاب بخواهد توسط فرزند شاه سابقی صورت بگیرد که به هر دلیلی در43 سال قبل توسط اکثریت مردمان این سرزمین و بالاخره در نهایت به دنبال مذاکرات پنهانی و زد وبند خمینی با روسای دموکراسی های اصلی جهان غرب با توافق آنان به زیر کشیده شده باشد !

ولی نه تنها سیاست عرصه سورپریز هاست بلکه اپوزیسیون ما نیز در خارج کشور گاه به گاه شاهد زیر رو شدن های حیرت آوراین و آن است . « پروژه » ها در پی پروژه ها سر بر می آورند ؛ شورا ها واحزاب وسازمان های جدید به قصد رهبری و با وعده تاسیس دولت در تبعید یا مدیریت دوران گذارونظایرآنها تاسیس می گردند ؛ هریک مدتی بخش هائی از فضای مجازی را بخود مشغول می سازند وپس از مدتی محو می گردند ؛ بی آنکه حداقل تاثیری در جنبش مبارزاتی واقعا موجود در ایران داشته باشند ؛ و بی آنکه چرائی ایجاد وسپس انحلال آنها به ترتیبی درست توضیح داده شوند ! از آن جمله است مواضع رضا پهلوی فرزند شاه سابق و نوسانات وی در بین گرایشات مختلف سلطنت طلبان ، از فاشیستی ترین آنان که در فرشگرد سابق و « ایران نوین » اخیر گرد آمد ه اند تا مشروطه طلبان . او که چندی پیش با اعلام ترجیحش به جمهوری « شاهزاده جمهوری خواه » لقب گرفته بود اینک با یک چرخش به روش حکمرانی فردی پیشینیانش ، رضا شاه و محمد رضا شاه ، تمایل نشان داده است ! او که تا همین چند هفته قبل از ائتلاف جریانات مختلف اپوزیسون سخن می گفت چند روزی است که میل به رهبری فردی و واحد پیدا نموده و از طرفداران خویش خواسته است که به وی « وکالت » دهند تا به نمایندگی از طرف مردم ایران به گفتگوبا مقامات قدرت ها ونهاد های بین المللی و...بپردازد و... ! گویا تا کنون او یا دیگرانی به « نمایندگی » از مردمان این سرزمین به مذاکره با این وآن مقام اقدام نکرده اند ! درپی این درخواست بود که طرفداران وی طی کارزاری « اینترنتی » یک به یک درخواست او را اجابت کرده و به وی « وکالت » داده اند ! بدین ترتیب بود که فیلی دیگردرخارج کشور هوا شد . مقدمات ظهور «وکیل الرعایایی » تازه ای در فضای مجازی و در بین بخشی از مخالفین و رسانه های طرفدار سلطنت تدارک دیده شد . او می گوید به من بپیوندید و به من اختیار دهید تا بر مبنای سه اصل کلی وظیفه تاریخی رهبری جنبش برای سرنگونی حکومت اسلامی را پیش برده وبه سر انجام رسانم ! پس از آن رفراندومی برای تعیین نظام جانشین برگزار خواهد شد . این است لب کلام آقای رضا پهلوی . انگار نه انگارکه جامعه ایران در پی 43 سال دیکتا توری مذهبی، وقبل از آن پنجاه سال حکومت فردی رضا شاهی ومحمد رضا شاهی ، درپی آزادی ودموکراسی ورهائی از چنگ دیکتاتوری واستبداد از هر نوع آن ، چه اسلامی و چه «سلطنتی» و چه « پرولتری » و« توده ای » ، بر آمده است . گویا که این مردمان در جریان مبارزات عملی و جانفشانی های بیشمار گام هائی بس بزرگ به جلوبرنداشته اند وکماکان بسان گذشته بدنبال رهبری های سنتی ، فردی ، و کاریزماتیک مبتنی بر فرد محوری وایدئولوژیک محوری گام بر می دارند . غافل از اینکه مردمان بیشماری از این سرزمین بویژه زنان وجوانانی که تا کنون بارعمده وسنگین خیزش سراسری اعتراضی – انقلابی کنونی را به دوش کشیده ومی کشند وشعارپر مفهوم « زن ، زندگی ، آزادی » را برتارک آن قرار داده اند برخلاف گذشته به رهبری مدرن ، جمعی و دموکراتیک می اندیشند . اینان نیک می دانند که آزادی و دموکراسی چیست وکدام ساز وکار ها را دارد . به حقوق شهروندی وبرابرحقوقی میان شهروندان ورای همه تفاوت هایشان آشنایند ودرک روشنی از حق رای ، انتخابات آزاد و دموکراتیک ، وکالت وقواعد آن دارند وتنها وتنها مشروعیت ومقبولیت ناشی از برگزاری انتخابات آزاد ومطابق با استاندار های بین المللی را گردن می نهند . حقیقت این است که جنبش زن زندگی آزادی جنبشی انقلابی است در ادامه جنبش های قبلی ، که بطور خود انگیخته وبدون دخالت هیچیک از جریانات اپوزیسیون خارج کشورشکل گرفته وراه خود را هموار کرده ومی کند . در نو آوری و سنت شکنی جنبش سراسری کنونی همین بس که شعار محوری زن زندگی آزادی که هم اینک همه جریانات سیاسی اپوزیسیون تکرار و حداقل در حرف با آن همراهی می کنند نه از سوی این یا آن جریان بلکه از درون جامعه وبنابر دینامیسم تحولات درونی آن سر بر آورده است . پشتیبانی بی سابقه و بی دریغ میلیون ها ایرانی مقیم خارج از این جنبش که تحسین همگان را برانگیخته است و سهمی بسزا در تقویت جنبش ، در جلب نظر مساعد افکار عمومی جامعه جهانی و جلب نظر مثبت قدرت ها ونهاد های نیرومند بین المللی و اعمال فشار بر رژیم ملا ها داشته و دارد نه با فراخوان این یا آن جریان سیاسی بلکه در پی بروز وگسترش جنبش زن زندگی آزادی بود که صورت گرفته است . پایبندی به آزادی و موازین دموکراتیک مبارزه در عمل ایجاب می کند که بجای قرار گرفتن در مقابل این روند وبجای تحریف مضمون دموکراتیک وپلورالیسم درونی آن وبجای دامن زدن به تفرقه ، با این جنبش همراهی نشان داده شود و حتی الامکان به تقویت صفوف آن همت گمارده شود.

راست این است که میل به ساده کردن قضایا و افتادن در دام خیال پردازی ها وخود شیفتگی های کودکانه پیرامون رهبری جنبش به این یا آن صورت دربین همه گرایشات چه راست وچه چپ بخصوص در خارج کشور موج می زند . با نگاهی گذرا به مواضع واطلاعیه های بخشی از مخالفین پر مدعای « اپوزیسیون » بویژه در طیف افراطیون خواه چپ وخواه راست ، از مجاهدین خلق و سلطنت طلبان افراطی گرفته تا چپ های استالینیست و وطرفدار دیکتاتوری پرولتاریا ، می بینیم که همگی با دامنه ای کمابیش متفاوت به خیال پردازی مشغولند ! گروه ها ومحافل مختلف تحت عناوین حزب یا سازمان یا شورا وجود دارند و به نام « مردم » و« ملت » و « نژاد آریا » و «خلق » و « توده » و « طبقه » و « پرولتاریا » و « دین و مذهب » مرتب به صدور بیانیه واطلاعیه به قصد رهبری مشغولند ! واقعیت این است که جزپاره ای تشکل های سیاسی منطقه ای ، بخصوص در کردستان ، که از نفوذ وقدرت تاثیرگذاری برخوردارند سایرین در پی سرکوب های خونین رژیم ونا توانی در باز سازی خویش ، بمثابه تشکل های سراسری وجود خارجی ندارند وبه تبع آن بمثابه حزب وسازمان سیاسی فاقد قدرت تاثیر گذاری در ایران هستند .

اینکه چه شد وچرا رضا پهلوی با وجود همه گفته هایش درچندی قبل پیرامون دموکراسی وحقوق بشرتا حد ترجیح جمهوری به حکومت موروثی فیلش یاد هندوستان کرد ناروشن است و گمانه زنی ره بجائی نمی برد . ولی فارغ از این نکته ، همه داده ها نشان از آن دارند که جنبش متکثرو رنگارنگ مبارزاتی زن زندگی آزادی در ایران بی اعتنا به این کارزار ونیز دیگر کارزار های مدعیان رهبری در خارج در شرایطی سخت ودشوار وهمراه با فراز ونشیب راه پر سنگلاخ خود را در مصاف با دستگاه جهنمی حکومت فقها می پیماید .

جنبش اعتراضی- انقلابی زن زندگی آزادی تا کنون گام های بزرگی به جلو برداشته ودستاورد های بزرگی داشته است . در نتیجه این جنبش سیمای سیاسی ایران از هر لحاظ چه در عرصه داخلی وچه خارجی دگرگون شده است. اینک نه جنبش مبارزاتی مردم ونه حکومت اسلامی در جای سابق خویش قرار ندارند . این جنبش در ادامه مبارزات گذشته توانسته است با وجود همه سرکوبگری ها وتالانگری های رژیم در اشکالی متفاوت از اشکال سنتی و هرمی خود را سازمان داده و رهبران میدانی و چهره های سیاسی ومدنی تازه ای را از درون خویش بیرون دهد . جنبش کنونی که نوید بخش آغاز فروپاشی نظام دینی حاکم است می باید به همت همه مبارزین کمبود های خود را رفع کند . موانع مقابل جنبش کم نیستند . دشمن عمده این جنبش بدون تردید حکومت اسلامی ودر راس آن ولی فقیه علی خامنه ای است . اما فراموش نباید کرد که این جنبش مثل هر جنبش دیگری از درون نیز تهدید می شود . همه گرایشات وجریاناتی که بخواهند در برابر خصلت پلورالیستی و دموکراتیک ومدرن این جنبش قد علم کرده وبه نام ایدئولوژی و مذهب یا تعلق به این خانواده و آن نژاد وقوم در پی موقعیتی ویژه برای خود باشند می باید به گونه ای شفاف از سوی همه جریانات آزادی خواه ودموکرات طرد گردند. خلا رهبری این جنبش نه از طریق محور قرار دادن این یا آن فرد ، نه با توسل به سیاست حذفی رقبا ونه از طریق جمع شدن صرف محافل وگروه های خارج کشور ، بلکه از درون جنبش وازدل مبارزات واقعا جاری درون کشور با همه دشواری های آن پر می شود . ائتلاف واتحاد گروه ها و محافل خارج کشور ضرورتی است انکار ناپذیر. اما نه با داعیه رهبری جنبش ازخارج ، آنهم توسط فعالینی که بیش از چهار دهه از عرصه اصلی مبارزه بدور بوده اند وبطور طبیعی آنطور که باید از فهم درد ورنج و مشقات طاقت فرسا و روزمره اکثریت ساکنین این سرزمین یعنی جوانان ، زنان ومردان ، کارگران وبیکاران ، دانش آموزان ودانشجویان معلمین ، حقوق- مزدبگیران وهمه تحقیرشدگان نا توانند . میلیون ها ایرانی مقیم خارج به همراه محافل وگروه های مختلف هم چنانکه نشان داده اند می توانند نقش مؤثری در حمایت از مبارزین داخل کشور، در جلب حمایت افکار عمومی جهان دموکراتیک ودراعمال فشاربرحکام خون آشام دینی حاکم بر کشورداشته باشند . فعالین سیاسی خارج فارغ از تعلقات سیاسی وتشکیلاتی شان در صورت غلبه بر روحیات فرقه گرایانه وانحصار طلبانه وخود شیفتگی های کودکانه موجود ودر صورت پایبندی عملی به موازین دموکراتیک کار جمعی وپلورالیسم می توانند نقشی بمراتب بیشتر در تقویت واستحکام جنبش مبارزاتی ایفا نمایند .

اکبر سیف چهار شنبه 25-01-2023

 

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.