رفتن به محتوای اصلی

تاکید هشیارانە بازنشستگان مخابرات بر مبارزە خیابانی

تاکید هشیارانە بازنشستگان مخابرات بر مبارزە خیابانی
جمعه, 3. فوریه 2023 - 20:33

بازنشستگان وزارت ارتباطات با انتشار یک آگهی خبر از برگزاری تجمعات اعتراضی سراسری در ١٧ بهمن دادەاند و از همکاران خود خواستەاند کە در ساعت ١٠ صبح در مقابل وزارت ارتباطات در تهران و شعب آن در سایر شهرها تجمع و رسیدگی بە حق و حقوق قانونی شان را طلب نمایند.

در دعوتنامە بازنشستگان بر پیگری مطالبات در خیابان تاکید شدە و بە درستی گفتە شدە:"راە رسیدن بە هدف فقط و فقط کف خیابان است"

همسان سازی بدون تنازل و افزایش حقوق مهمترین مطالبات کارگران مخابرات است. روی آوردن بە خیابان و مبارزە خیابانی پس از بی نتیجە ماندن مذاکرات و چانە زنی های بعنوان موثرترین وسیلە کسب حقوق برگزیدە شدە.

در شرایطی کە کارکنان مخابرات مانند سایر کارگران و مزدبگیران کشور از حق تشکل محروم شدەاند و تشکلهای حکومتی نیز در خدمت رژیم قرار دارند و بە طبع آن قادر و مایل بە پیگیری مطالبات کارگران نیستند، راە کسب مطالبات اعتصاب و تظاهرات خیابانی است. بازنشستگان چون بواسطە بازنشستگی نمی توانند اعتصاب نمایند، با توسل بە اعتراض خیابانی خواستە های شان را پیگیری کنند.

در سال گذشتە گروە های بازنشستگی مختلف با سازماندهی خود و برگزاری اعتراضات خیابانی توانستند بە بخشی از حقوق خود برسند.

اجرای همسان سازی نصفە و نیمە و افزایش حقوق بازنشستگی در سال گذشتە نتیجە اعترضات بازنشستگان تابع سازمان تامین اجتماعی بود. بازنشستگان دولتی نیز پس از اعلام افزایش ١٠ درصدی بە حقوق شان در سال گذشتە با برگزاری اعتراضات خیابانی جداگانە و مشترک با کارکنان شاغل در بخش دولتی توانستند حقوق های خود را ٣٠ درصد افزایش دهند.

کارگران شاغل در سازمانهای دولتی با برگزاری اعتراض خیابانی دولت را مجبور کردند دستمزدهای شان را بجای ١٠ درصد ٥٧ درصد افزایش دهد.

این افزایشها البتە بە سرعت در اثر گرانی و تورم و سقوط ٧٥ درصدی ارزش ریال از بین رفت با این همە اگر گستردگی اعتراضات خیابانی و وجود دەها تشکل جدید التاسیی مستقل بازنشستگی نبود بە دست نمی آمد و وضعیت معیشتی بازنشستگان بە مراتب بدتر می بود.

امسال نیز با توجە بە اینکە دولت قصد ندارد همسان سازی را بطور کامل اجرا و میزان افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستە را مایل نیست بیشتر از ٢٠ درصد اضافە کند، لاجرم اعتراضات گستردە تر و رادیکالتری را باید انتظار داشت. اگر گروە های بیشتری از بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی و صندوق کشوری و سایر صندوق ها بتوانند با کمک تشکلهای مستقل بازنشستگی تظاهرات هماهنگی را سازمان بدهند قطعا خواهند توانست زودتر و بهتر بە خواستە هایشان برسند. مادامی کە زحمتکشان با یک رژیم یکدست ارتجاعی و عدالت ستیز و سرکوبگر مواجە اند نمی توانند بدون سازماندهی و برگزاری اعتراضات گستردە همزمان و سراسری از حق و حقوق خود دفاع کند.

پس پیش بسوی سازماندهی اعتراضات سراسری گستردە برای خواستە های مشترک همچون، افزایش حقوق، اجرای همسان سازی، بیمە درمانی رایگان.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.