رفتن به محتوای اصلی

بر باد دادن سرمایە های بین النسلی زیر عنوان مولد سازی!

بر باد دادن سرمایە های بین النسلی زیر عنوان مولد سازی!
جمعه, 3. فوریه 2023 - 21:12

انتشار خبر تصمیم دولت رئیسی برای فروش اموال عمومی تحت اختیار دولت زیر لوای "مولد سازی ثروت های راکد" و سپردن انجام آن بە (شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سە قوا) با واکنشهای مختلف غالبا منفی روبرو شدە است.

گروهی کە اموال دولتی را ثروتهای بین نسلی و متعلق بە نسلهای آیندە هم می دانند از اساس با فروش آنها مخالفند. برخی دیگر همچون روسای اتاق های بازرگانی در عین حمایت از تصمیم نسبت بە نحوە فروش و ابهاماتی کە از نظر آنها در آیین نامە هست انتقاد دارند و خواهان رفع اشکالات آن با مشارکت اتاق های بازرگانی هستند.

صاحبان سرمایە های رانتی کە در واقع آن را بیش از سایرین بە نفع خود می بینند از"مولد سازی" حمایت می کنند.

عدەای نیز نظر بە فساد حاکم بر دستگاە دولتی و حکومت نگران غارت این دارایی ها زیر پوشش مولد سازی هستند و آن را نوع دیگری از خودمان سازی جریان حاکم تعبییر می کنند ،علیە آن هستند.

عدە دیگری نیز مانند "علی مطهری"آن را خلاف قانون اساسی و خود شورای اقتصادی مسئول این کار را کە اختیارات تام و تمام بە آن دادە شدە غیر قانونی خواندەاند.

با این حال تصمیم بە فروش اموال بە تائید خامنەای رسیدە وبە نظر می رسد مخالفتها راە بە جایی نبرد وکل طرح بدون کم و کاست چنان کە باب میل خلیفە است بە اجرا گذاشتە شود.

البتە واگذاری و فروش اموال عمومی یا در واقع همان خصوصی سازی و خصولتی سازی پر فساد از سالها پیش شروع شدە است و بخش بزرگی از دارایی های مردم در پشت درهای بستە و بدون اطلاع رسانی کافی و شفاف  بە خانوادە های و نهادهای وابستە بە حکومت با نازلترین قیمت واگذار شدە است.

بنا بە گفتە حمید رضا فولادگر رئیس شورای راهبردی بهبود محیط کسب و کار تنها از سال ٩٦ تا کنون ١١هزار میلیارد تومان تحت همین عنوان "مولدسازی" صورت گرفتە است کە٤.٧ هزار میلیارد آن در سال جاری بودە است.

با اطمینان می شود گفت حتی یک مورد از موسسات واگذار شدە را نمی توان یافت کە بە اشخاص غیر وابستە بە حکومت واگذار شدە باشد. پول هایی هم کە از این بابت بە دست آمدە تماما خرج کسری بودجە جاری دولت شدە است.

افشای بخش هایی از فساد های انجام شدە در هنگام واگذاری ها در اثر رقابتهای جناحی بە روشنی ماهیت غارتگرانە اموال عمومی را کە زیر عنوان خصوصی سازی ها تا کنون انجام گرفتە بر ملا کردە است.

حالا اما حکومت یکدست تصمیم گرفتە است باقی ماندە اموال را بە این بهانە کەگویا راکد هستند بدون اینکە اطلاعات لازم را در اختیار مردم بگذارد بە فروش برساند. هیچکس هنوز بە درستی نمی داند چە تعداد از اموال قرار است بە چە اشخاص حقیقی و حقوقی و با چە شرایطی فروختە شود ولی محرمانە کردن قضیە و مشارکت سران سە قوە و شخص خامنەای در این تصمیم گیری از گستردە بودن فروش اموال حکایت می کند.

فساد در خصوصی سازی ها از یک سو و رفتار بردە دارانە صاحبان نوکیسە و دلال صفت واحدهاهای واگذار شدە با حقوق کارگران مخالفت و مبارزە با خصوصی سازی را بە یکی از مطالبات عمدە کارگران تبدیل کرد. در اوج این اعتراضات بود کە رئیسی و کسانی کە در تدارک یکدست کردن حکومت بودند تلاش کردند بر موج اعتراضات سوار شوند و با تظاهر بە حمایت از کارگران خود را مخالف خصوصی سازی های انجام شدە جا بزنند بلکە پایگاهی ولو موقت برای خود بوجود آورند تا آسانتر بر رقیب حکومتی خود فائق آیند.

 این تاکتیک را ما در هنگام اعتصابات پیاپی کارگران هفت تپە علیە خصوصی سازی و فساد، کارگران ماشین سازی ها در اراک و تبریز و مخابرات شیراز ...دیدیم.

اما بە محض استقرار حاکمیت یکدست همە آن وعدەها بە سرعت برق و  باد بە فراموشی سپردە شد. ابعاد خصوصی سازی ها بیشتر و سری تر شد شد با این تفاوت کە از آن بە بعد واحدها و موسسات دولتی بە وفاداران دولت یکدست واگذار شد و صدای کسی هم در نیامد.

جای سازمان خصوصی سازی را کە آن هم در پنهان کاری دست کمی از هئیت ٧ نفرە اقتصادی حکومت نداشت، با اختیاراتی بە مراتب وسیعتر سپردە شد.

مولد سازی در واقع چیزی غیر از خصوصی سازی و خصولتی سازی در ابعادی بزرگتر و غارتگرانە تر و ویرانگر کردن بیشتر بنیە اقتصادی کشور و افزایش فقر و فلاکت و بی قانونی نیست.

 رژیم سعی دارد با هزینە کردن از بنیە اقتصادی کشور کە حاصل تلاش نسلهای زیادی است خود را سر پا نگە دارد و در صورت سقوط امکانات مادی برای بازسازی کشور را از بین ببرد. از همین رو باید تلاش کرد با استفادە از همە امکانات مانع اجرای این طرح ضد ملی شد.

آن کسانی کە از نعمت "مولد سازی" سود خواهند برد مسلم بدانیم کە همگی بدون استثنا از اشخاص و نهادهای وابستە بە قدرت خاصە آنهایی هستند کە در جنایات و سرکوبها نقش بیشتری داشتە و خواهند داشت. درآمد های آن نیز خرج کسری بودجە و سرکوب جنبش انقلابی خواهد شد و بر خلاف بعضی توجیهات ریالی از آن صرف بازسازی زیر ساختهای فرسود نخواهد شد و در واقع دارایی های کشور را می فروشند تا خرج ویرانی بیشتر آن و فقیر تر کردن مردم کنند.

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.