رفتن به محتوای اصلی

گرانی و وضعیت جامعە از نگاە یک کارمند بازنشستە

گرانی و وضعیت جامعە از نگاە یک کارمند بازنشستە
جمعه, 3. مارس 2023 - 22:47

سلام، حال و احولتان چطورە؟ بد، خیلی بد، چطور، آقا گرانی، بی پولی، بی چارە گی. باید این جا بودی تا میدیدی. حالا کە سعادت نداریم در خدمت باشیم شما بگو اوضاع چطور است. از کجا شروع کنم کە سرتان را درد نیاورم و شما را هم غصە دار نکنم. چند روز رفتە بودم شهرداری نسبت بە ٦ برابر شدن عوارض نوسازی شکایت کنم. پارسال ٣٠٠ هزار تومان بابت عوارض از من گرفتند، امسال ١.٧٠٠ میلیون خواستە بودند. گفتم چرا گفتند بابت افزایش تورم است. گفتم تورم مگر چند درصد بودە ؟اگر ١٠٠ درصد هم اضافە شدە باشد ٦ برابر کە نشدە. گفت عمو جان من بیشتر از این نمی توانم توضیح دهم روسا از من خواستەاند چنین بگویم. گفتم چرا وقتی پای حقوق در میان است تورم را اینجوری حساب نمی کنند؟گفت دست روی دلم نگذار، مثل خودت هستم.

حقوق شما چقدر است ٩ میلیون تومان. با این حقوق می توانید زندگی کنید چون خانە دارم و بدهکار بانک نیستم تا یک سال پیش با نان و پنیر می شد امورات را گذراند اما الان نە. دنبال کار دومی هستم ولی هنوز پیدانکردم. با این سن و سال می توانی کار کنی؟تدریس خصوصی اگر باشد چون سابقە طولانی دارم برایم مشکل نیست. قبلا مدتی این کار را می کردم تا بتوانم حمام خانە را مرمت کنم. افزایش ٢٠ درصد حقوق سال آیندە فکر می کنی بهت چقدر کمک می کند؟

تا شب عید هم اگر تاثیرش را از دست ندهد خیلی خوش شانس باید باشیم.

برای افزایش حقوق فعالیتی هم کردەاید؟

تنها کاری کە کردەام شرکت در تجمعاتی بودە کە توسط معلمان انجام گرفتە است.

از افزایش حقوق ات می شنوم کە ناراضی هستی، چگونە می شود حقوق ها را بە اندازە رضایت بخش بالا برد؟

هیچگاە!

در این حکومت انتظار ندارم کە حقوق بازنشستە در حد رضایت بطور منصفانە اضافە شود.

چگونە می شود حقوق ها را بالا برد؟

بستگی بە زور و توش و توان و تلاش ما دارد.

تشکل چقدر نقش دارد؟

خیلی، بیشتر از هر عامل دیگری نقش دارد.

 راست میگن گوشت کیلویی ٥٠٠ هزار تومان شدە؟ گوشت ران بی چربی گوسفند نیم میلیون و گوسالە ٣٨٠ تا ٤٠٠ هزار تومان است.

 امروز با خانم رفتە بودم یک بازار بزرگ در کرج. قبلا کە می رفتیم آنجا جای سوزن انداختن نبود، ساعت ٢ بعد از ظهر جمعیت حاضر ٦٠ نفر بیشتر نبود کە آنها هم مانند ما با دهان باز و چشم های از حدقە درآمدە مشغول دیدن برچسب قیمتها بودند و ندیدیم جز چند نفر کسی خریدی کند. پریروز رفتم لبنیات فروشی محل مان کمی پنیر خواستم کمی بیشتر از مقداری کە می خواستم شد. گفتم کم اش کن، فروشندە گفت ببری بە نفع است، فردا بیایی گران می شود.

خانمی آمد ما کارونی خواست فروشندە گفت ندارم رداش کرد. گفتم ماکارونی چرا کمیاب است و قیمت اش دو سە برابر شدە، بە شوخی گفت از وقتی علم الهدی از مردم خواست بجای مرغ اشکنە میل کنند. تخم مرغ کە گران شد اشکنە هم گران شد، برنج کە گران شد ماکارونی هم گران شد. تقاضا زیاد شد تولید و عرضە ماکارنی گران شد و کمیاب.

همسایە چند خانە آن ورتر مان را در صف اتوبوس دیدم گفتم ماشین ات را فروختی؟ گفت نە چطور مگر؟ آخە این جا می بینمت، گفت خراب است قیمت اش ٥٠٠ میلیون رفتە بالا ولی خرابە، احتیج بە تعمیر دارد، خرج تعمیراش گفتند ٩٠ میلیون می شود نداشتم خواباندم اش بیرون خانە.

همسایە های ما اکثرا خانە دارند و از طبقەای کە دست شان بە دهان شان می رسید بودند. خانە و ماشین دارند، اما باور کنید خیلی هایشان پول پرداخت آب و گاز و عوارض و هزینە های خانە شان را ندارند. اکثرا بچە بزرگ دارند کە پیش شان زندگی می کنند. من خودم ٣ فرزند ٢٥ تا ٣٥ سالە دارم هر سە تحصیل دانشگاهی دارند ولی هیچ کدام شان کار درست و حسابی ندارند مجبورم آنها را در خانە جا بدهم. خودشان هم احساس خوبی ندارند.

قیمتها بە صورت روزانە بالا می رود. بهمین خاطر خیلی از کسبە جنس هایی را کە دارند نمی فروشند. می گویند می ترسم امروز بفروشم فردا همین ها را مجور شوم گرانتر بفروشم. هفتە پیش بە یک سوپر مارکت بزرگ رفتە بودم. خانم مسنی آمدە بود روغن بخرد در فروشگاە پیدا نکردە بود بیرون کە آمد دیدم آهستە زمین و زمان را دارد دشنام می دادند. گفتم خانم چرا ناراحتی، گفت روغن خواستم نداشت، در همین حین مرد جوانی کە صحبت ما را شنیدە بود جلو آمد و از زن پرسید چە روغنی و چند لیتر می خواهی، زن جواب داد آخە باید ببینم قیمت اش چند است، گفت فعلا یک لیتر برایت می آورم هرچە کە گفتم بدە و برو، مطمعن باش ارزانتر از همە جا ست و رفت از همان فروشگاە یک پلاستیک یک لیتری آورد و داد بە زن و پولش را گرفت و رفت. بە جوان گفتم خدا پدرت را بیامرزد روغن مال فروشگاە بود گفت نە مال خودم بود فهمیدم کارش همین است دلم برای هر دو شان سوخت و قضیە را فهمیدم.

آقا از روی ظاهر آدمها نمی شود وضع آنها را دریافت. گفتم کە در محل ما آدم هایی هستند کە خانە و ماشین دارند اما باور کنید نان خالی خورند خانە ها و ماشین هایشان را آنوقت کە ارزان بود خریدەاند.

فکر می کنید این وضع تا کی دوام می آورد؟ گفت واقعا نمی دانم، اما با هر کە صحبت می کنم می بینم همە منتظر یک اتفاق هستند کە بزودی فکر می کنند رخ خواهد داد.

خود تو چە فکر می کنی؟ من منتظر معجزە نیستم. اعتقاد بە معجزە ندارم. فکر می کنم تغییر اوضاع در دست مردم و مربوط بە حرکت آنهاست، اما در اینکە وضع قابل دوام نیست و از دست حکمرانان هم کاری ساختە نیست با آنها هم عقیدە هستم.

گاهی فکر می کنم کە گردانندگان این حکومت آنقدر کودن و نفهم هستند کە قدرت تشخیص منافع خودشان و آیندەای کە در انتظار کشور هستند را هم ندارند و ما با حکومت دیوانگان سر و کار داریم.

دارند یک وضعی را درست می کنند کە آخرش می ترسم مردم را برای حفظ حکومت شان در ورطە جنگ دیگری بکشانند. رهبر خود خواە و قدرت طلب حکومت با یک مشت جاسوس و مفتخور و دزد کە پیرامون او جمع شدەاند دارند کشور را بسوی نابودی می برند. تعجب من از این است چرا یک عدەای هنوز نسبت بە این مسائل واکنش نشان نمی دهند و فراموش کردەاند کە با سکوت خود در قبال این اعمال جنایتکارانە آیندە خودشان را نیز بە مخاطرە می اندازند. من اطمینان دارم کە دستور مسموم کردن دختر بچە های دبستانی ما را رهبر دادە است. از این دیوانە متوهم و خود شیفتە هر جنایتی سر می زند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.