رفتن به محتوای اصلی

"عفو"را باور نکنیم، مبارزە برای آزادی زندانیان را سازمان دهیم!

"عفو"را باور نکنیم، مبارزە برای آزادی زندانیان را سازمان دهیم!
جمعه, 10. مارس 2023 - 20:15

مهم و ضروری است در کنار اقدامات مختلف حداقل یک روز هفتە را بە مبارزە برای آزادی زندانیان سیاسی اختصاص داد و در آن روز معیین( بعنوان مثال شنبە های های اعتراضی) در شهرهای بزرگ برای آزادی زندانیان بصورت اقدامات مشترک شروع کرد. فراموش نباید کرد اینهایی کە در زندان هستند ذخیرە و سرمایە ارزشمند جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی برای رهایی مردم و کشور ما از قید دیکتاتوری و ارتجاع و بی عدالتی هستند!

عفو بین المللی روز گذشتە نسبت بە خطر اعدام چهار جوان بلوچ کە در جریان اعتراضات چند ماە گذشتە مردم در بلوچستان دستگیر شدەاند هشدار دادە است و از رئیس قوە قضائیە خواستە است حکم اعدام ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، منصور دهمردە و شعیب میربلوچ زهی ریگی را لغو و در مورد محاکمە منصور هوت و نظام الدین هوت تجدید نظر کند.

صدور احکام های تازە اعدام برای کسانی کە بە واسطە شرکت در اعتراضات جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی شرکت داشتەاند در شرایطی صورت می گیرد کە روسای دسگاە قضایی رژیم صحبت از بازداشت ٨٠ هزار نفر و آزادی و "عفو" شدگان تا نوروز کردەاند.

تعدادی نیز کە شمار آنها از طرف سرکردگان سرکوب اعلام نشدە تا کنون با سپردن وثیقە آزاد شدەاند. با این حال تعداد آزاد شدگان در مقایسە با ٨٠ هزار نفر بازداشت شدگان اندک است و دوهفتە بیشتر بە عید نماندە هنوز خبری از آزادی زندانیان نیست.

رهبران تشکلهای معلمان و کارگران حتی اسماعیل عبدی کە دوران زندان طولانی خود را از سر گذراندە و بایستی قبل از عفو آزاد می شد هنوز در زندان است.

"عفو" زندانیان بە نظر می رسد تظاهری بیش از طرف رژیم برای گمراە کردن نهادهای بین المللی و کاستن فشارهای آنها و جلوگیری از اعتراض مردم نبودە است. چرا کە نە تنها سازمانگران اعتراضات و رهبران اصلی نهادهای مدنی، رهبران و فعالین دانشجویی، و وکلای زندانی آزاد نشدەاند، بلکەاعمال محدودیت ها برای زندانیان تداوم داشتە است.

قبلا نیز آمارهایی از ١٠٠ نفر کە در بیدادگاە های حکومتی حکم اعدام برایشان صادر شدە توسط مسئولین قضایی دادە شدە است. از مجموع برخوردها و مانورهای رژیم در برخورد با زندانیان تا حدودی میشود دریافت کە رژیم بە رغم  دادن وعدە عفو قصد ندارد همە زندانیان را آزاد کند و عفو یک تاکتیک موقتی برای خرید وقت است.

وقتی در خیابان دوبارە گشتهای حجاب اجباری را راە می اندازند، دختران دبستانی و دبیرستانی را با گاز شیمیایی مورد حملە قرار می دهند و احکام اعدام های تازە صادر می کنند، نمی شود از خطراتی کە جان زندانیان و محکوم شدگان بە اعدام را تهدید می کند غفلت کرد و مبارزە مستمر برای آزادی بی قید و شرط همە زندانیان در داخل و کشور در دستور کار قرار نداد. صدور احکام انتقامجویانە برای جوانان بلوچ بە تنهایی گویای فریبکارانە بودن ادعای عفو مسئولین رژیم است. پ

مهم و ضروری است در کنار اقدامات مختلف حداقل یک روز هفتە را بە مبارزە برای آزادی زندانیان سیاسی اختصاص داد و در آن روز معیین( بعنوان مثال شنبە های های اعتراضی) در شهرهای بزرگ برای آزادی زندانیان بصورت اقدامات مشترک شروع کرد. فراموش نباید کرد اینهایی کە در زندان هستند ذخیرە و سرمایە ارزشمند جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی برای رهایی مردم و کشور ما از قید دیکتاتوری و ارتجاع و بی عدالتی هستند!

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.