رفتن به محتوای اصلی

این جنایات فاشیستی باعث نجات رژیم فقاهتی از سقوط نخواهد شد!

این جنایات فاشیستی باعث نجات رژیم فقاهتی از سقوط نخواهد شد!
جمعه, 19. می 2023 - 21:37

جمعە صبح خبر اعدام سە جوان اصفهانی بە دلیل شرکت شان در اعتراضات مربوط بە جنبش زن، زندگی، آزادی بە نقل از سخنگوی جنایتکاران حاکم بر دستگاە قضایی اعلام شد.

اعدام ها نظر بە رفتار رژیم در ماە های اخیر با وجود اعتراضات گستردەای کە در داخل و خارج کشور برای متوقف کردن آن انجام گرفت، چندان غیر منتظرە نبود.

پروندە سازان دستگاە های قضایی و امنیتی برای انتقامجویی از اعتراضات مسالمت آمیز مردم در محلە خانە اصفهان کە در جریان آن علاوە بر تعدادی از تظاهرکنندگان سە تن از نیروهای سرکوبگر نیز کشتە شدند، چون نتوانستند علت و عامل اصلی کشتە شدن سە تن از سرکوبگران خود را پیدا کنند، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کرد سفلی را متهم بە کشتن آنها کردند.

در گزارش سخنگوی قوە قضاییە نیز اتهام متهمان را کشیدن کلاشینکف و هفت تیر ذکر کردە و مستقیما اشارەای بە کشتن مزدوران دستگاە سرکوب کە معلوم نیست قبل از مردن چند نفر از مردم را کشتە و کور و مجروح کردەاند اشارەای نشدە است. در بیدادگاە هم از آلات جرم خبری نبود، چون چنین آلاتی اساسا وجود نداشت. اتهام وابستگی انان بە سازمان مجاهدین ساختە و پرداختە یکی از رسانە های شناختە شدە امنیتی بود.

هر سە مبارز زندانی در دادگاە داشتن اسلحە و ارتباط با مجاهدین خلق را رد کردند و در هنگام رسیدگی بە پروندە های خود در بیدادگاە ها گفتەاند بە زور شکنجە و تهدید آنان را مجبور بە تائید سناریورهای نمودەاند کە توسط بازجوها و جاعلان پروندە ساز دستگاە سرکوب نوشتە شدە بود.

این رویەای است کە دە ها سال است توسط کارگزاران رژیم در ایران دنبال شدە و چندین هزار نفر از انسانهای حق طلب و آزادیخواە را با همین روش کە این سە جوان اصفهانی را با توسل بە آن بە قتل رساندند، از سر راە برداشتە اند.

قتل سە جوان مبارز اصفهانی و حتی آنهایی کە پیش از آنان اعدام شدند، مسلم بود. رژیم بی پایگاە و غرق در انواع بحران های فزایندە و در عین حال فاقد برنامە و کارآیی برای خلاصی از هچلی کە در آن گرفتار شدە و در همان حال مواجە با یک جنبش انقلابی کە برکناری آن از قدرت را هدف گرفتە است، در وضعیت کنونی دو راە بیشتر پیش روی خود نمی بیند، تن دادن بە برکناری، ویا تشدید کشتار و سرکوب.

از اعدامها و مجموعە برخوردهای اخیر پیداست کە رژیم گزینە تشدید سرکوب را در پیش گرفتە است. بهمین جهت باید در انتظار روزهای بدتری بود. اپزوسیون دمکراتیک و رهبران میدانی جنبش انقلابی  برای مقابلە با کشتار و تشدید سرکوب راهی غیر از گسترش اعتراضات برنامە ریزی شدە هدفمند و سازماندهی اعتراضات و بسط و گسترش همکاری ها و اقدامات مشترک ندارد.

مردم بە یقین برندە ی نهایی این نبرد خواهند بود. رژیم با تشدید سرکوبها نمی تواند بر بحرانهای خود فائق بیاید و مردم را از ادامە جنبشی کە ٨ ماە پیش آنرا شروع کردەاند بازدارد.

مردم بە یقین برندە ی نهایی این نبرد خواهند بود. رژیم با کشتار مبارزان و انقلابیون و تشدید سرکوبها نمی تواند بر بحرانهای خود فائق بیاید و مردم را از ادامە جنبشی کە ٨ ماە پیش آنرا شروع کردند بازدارد.

متاسفانە شروع اعتراضات برای جلوگیری از اعدام ها دیرهنگام، غیر گستردە و پراکندە و ناهماهنگ بود. از همان آغاز کە نخستین گروە را اعدام کردند، مردم و گروەهای سیاسی و مدنی می بایستی بە اعتراضات جمعی و متنوع در داخل و خارج بر می خاستند، اما متاسفانە چنین نشد. ظرف کمتر از یک ماە ٩٠ نفر را گفتە می شود سربدار کردەاند و هنوز عدە ی دیگری در لیست اعدام قرار دارند و معلوم نیست (خدای دهە ٦٠) کە هزاران نفر را در دهە ٦٠ از دم تیغ گذراند وعلی خامنەای سرکردە خدایان جنایتکاران حاکم کە قبل از اعدامها بشارت بازگشت اش را دادە بود، قصد دارد چند نفر دیگر را بە قتل برساند. بقول یک ضرب المثل قدیمی این شتری است کە اگر ما بە خود نیاییم و بە جد با آن مقابلە نکنیم در خانە خیلی ها فرود خواهد آمد.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.