يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

دعوت به جلسه عمومی پالتاک

۰۵ اسفند ۱۳۹۶

یکشنبه 6 اسفند 1396 برابر 25 فوریه 2018

رفقا و علاقمندان به مباحث در دستور می توانند آدرس ورود به اتاق پالتاک را از اعضای سه جریان تهیه نمایند.

- بحث و گفتگو پیرامون منشور

- بحث و گفتگو پیرامون سند سیاسی

یکشنبه 6 اسفند 1396 برابر 25 فوریه 2018

جلسه عمومی پالتاکی روز یکشنبه 6 اسفند 1396 برابر 25 فوریه 2018 از ساعت 19 تا 23 به وقت اروپا - فرانسه و آلمان- برگزار می شود موضوعات در دستور آن بدینقرار است:

یک- بحث و گفتگو پیرامون منشور

دو- بحث و گفتگو پیرامون سند سیاسی

رفقا و علاقمندان به مباحث در دستور می توانند آدرس ورود به اتاق پالتاک را از اعضای سه جریان تهیه نمایند.

 

هیئت برگزاری کنگره مشترک

شنبه 5 اسفند 1396 برابر 24 فوریه 2018

افزودن دیدگاه جدید