رفتن به محتوای اصلی

تداوم نبرد علم و جهل در دانشگاە ها

تداوم نبرد علم و جهل در دانشگاە ها
دوشنبه, 4. سپتامبر 2023 - 01:31

در هفتە های اخیر تصفیە دانشگاە ها از استادان و دانشجویان منتقد و مخالف شدت پیدا کردە است. این در حالی  استکە هنوز تعداد زیادی از دانشجویان در زندان اند و شماری از آنانها نیز در جریان اعتراضات مرتبط با جنبش انقلابی »زن، زندگی، آزادی« کشتە شدە، صدها دانشجو نیز اخراج و از ادامە تحصیل محروم شدەاند. همچنین تا کنون حداقل ٣١٩ استاد دانشگاهی منتقد و مخالف سرکوب و استبداد، از کار اخراج یا تعلیق شدەاند. اظهارات و رفتار مقامات ارشد و وابستگان بە حکومت نشان می دهد کە عدە دیگری نیز بە احتمال زیاد در لیست اخراج قرار دارند. بە نظر می رسد رژیم بە اخراج بسندە نکند و عدەای از استادان و دانشجویان آزاداندیش را با پروندە سازی روانە زندان کند. حجم و شدت سرکوب دانشگاهیان بە حدی است کە بعضا از آن با عنوان "انقلاب فرهنگی دوم" یاد می کنند.

سرکوب دانشگاە ها و تلاش برای اسلامیزە کردن آنها در تمام سالهای پس از انقلاب ادامە داشتە است واین  تلاش رژیم بە طرق مختلف، از تصفیە و تغییر محتوی کتابها و برنامە های درسی گرفتە تا اعزام روحانیون و ایجاد کمیتە های گزینش، ادامە داشتە است. با این همە اما نتوانستە دانشگاە ها را باب میل خود درآورد.

استادانی کە تصفیە شدەاند، کسانی هستند کە از سد گزینشهای سخت بعد از انقلاب فرهنگی گذشتەاند و ای بسا کە برخی از آنها در هنگام استخدام از هواداران رژیم بودە اند. در مورد دانشجویان نیز این قضیە صدق می کند. با این وجود می بینیم کە همان استادان و دانشجویان اینک مقابل رژیم قرار گرفتەاند و حاضر بە تمکین از آنان نیستند.

تصفیە استادان و دانشجویان و آوردن ١٥ هزار "استاد" مکتبی، بە همان دلایل کە انقلاب فرهنگی و اقدامات ارتجاعی و علم ستیزانە بعد از آن نتوانست باعث تسلط رژیم بر دانشگاە ها بشود، از آنجا کە نبرد رژیم با دانشگاهیان نبردی بین علم و آزادیخواهی با جهل و واپسگرایی و استبداد است، نە تنها نمی تواند در بلند مدت تسلط رژیم بر دانشگاە ها را تامین کند، بلکە بدون بروبرگرد پیروز نهایی این میدان علم و آزادیخواهی است. با این حال، این تلاش ارتجاعی بنیە علمی کشور را تضعیف و خسارت مادی و معنوی زیادی بە جامعە وارد می سازد و مهاجرت سرمایە های علمی کشور را تشدید می کند. تصفیە استادان و دانشجویان آزادیخواە بخشی از پروژە سرکوب جنبش انقلابی »زن، زندگی، آزادی  است که «دانشگاە و جنبش دانشجویی یکی از سنگرهای استوار آن است و مبارزان و حامیان جنبش و آزایخواهان نبایست بە آسانی بە آن تن در دهند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.