رفتن به محتوای اصلی

همراهی تشکلهای حکومتی با رژیم علیە جنبش

همراهی تشکلهای حکومتی با رژیم علیە جنبش
جمعه, 15. سپتامبر 2023 - 20:25

در خبر ها آمدە بود تشکیلات خانە کارگر مازندران در این هفتە مراسم سینە زنی و عزاداری تشکیل دادە. و لابد از کارگران دعوت کردە است حالا کە از فیض مادی افزایش دستمزد محروم شان کردەاند و دولت حاضر بە افزایش دستمزدها و حقوق های بازنشستگی شان نشدە و کاری هم از خانە کارگر برایشان ساختە نیست، برای بی نصیب نماندن از فیض معنوی در مراسم مذکور شرکت کنند تا آخوندهای حکومتی سازگاری و غناعت و بردباری در مقابل کارفرمایان و دولت و چگونگی زندگی با شکم نیمە خالی را بە آنان بیاموزند.

چند عکس از یک جمعیت کوچک شرکت کنندە در این مراسم نیز در خبرگزاری ایلنا منتشر شدە است کە در یکی از آنها دبیر اجرای خانە کارگر استان مازندران را مشغول موعظە برای جمعیت می باشد.

سخنرانی های انجام شدە در این مراسم در راستای سیاستهای سرکوبگرانە حکومت علیە جنبش زن زندگی، آزادی است و مقصود از برگزاری این روزە خوانی ها کە در ٢٠ و ٢١ شهریوردر حسینیە خانە کارگر قائم شهر برگزار شد را برملا و ماهیت ضد مردمی این تشکل حکومتی ضد کارگری را بیشتر روشن می کند.

بە گزارش ایلنا در این مراسم علاوە بر دو آخوند حکومتی بنام های "حجت الاسلام سلیمانی نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و حجت الاسلام چمانی (رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قائم شهر) خانم صادقی رئیس تشکیلات زنان خانە کارگر سخنرانی کردند. صادقی در سخنرانی خود بعد از کلی تعریف و تمجید از حضرت زینب و نقش او در انقلاب اسلامی و جنگ ٨ سالە زنان ایران را بە پیروی از حضرت زینب و الگو قراردادن او کە در ١٤٠٠ سال پیش می زیست دعوت کرد!

هر دو سخنران دیگر نیز حاضران را بە پیروی از اسلام ناب محمدی و مبارزە با اسلام امریکایی فر خواندند. . " ...و بر لزوم ترویج سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر در شرایط فعلی جامعه و همچنین جهاد تبیین و روشنگری آحاد جامعه در زمینه اجرای دستورات اسلام ناب محمدی در مقابل اسلام آمریکایی تأکید کردند"

یعنی در واقع بە حمایت از گشت ارشاد و "حجاب بانان" آتش بە اختیار دعوت کردند.

گویا تشکیل دارلقران برای جلب کارگران و مردم فراری از مساجد و تکایای حکومتی و تختە شدن درهای سە چهارم مساجد و بی مشتری ماندن کلاسهای تعلیم قرآن و شرعیات برای عبرت این جماعت، کافی نبودە کە تصمیم گرفتەاند مراکز صنفی را بە مسجد و حسینیە تبدیل کنند، بلکە از این طریق کارگران و بازنشستگان را قانع کنند از تقاضاهای صنفی و مادی و انجام تظاهرات خیابانی و شعار های مادی و مخالفت با برنامە هفتم توسعە و تغییر قوانین کار و حمایت از جنبش زن زندگی دست بردارند و بجای آن بفکر ذخیرە معنوی در روز محشر باشند.

آری بە نظر می رسد حکومت برای پیشبرد برنامە های ضد کارگری خود و سرکوب اعتراضات و کنش و واکنشهایی کە نسبت بە برنامە های رژیم صورت می گیرد علاوە بر سرکوب خشن می خواهد از فریب و تحمیق مذهبی هم بیشتر از پیش استفادە کند و حالا کە بیشتر کارگران و بازنشستگان رغبت رد شدن از نزدیک مساجد را ندارند، چارە کار را در آن دیدە تا تبلیغات اش رابە مراکز صنفی دولتی بکشانند.

ترفندی ابلهانە کە امروز روز دیگر صاحبان شکم های گرسنە و بی خانمان هایی را کە شب و روز کار می کنند، اما نە شکم خود و خانوادە هایشان را با مزدی کە می گیرند می توانند سیر کنند، نە سقفی کە بتوانند زیر آن زندگی کنند داشتە باشند و نە استطاعت فرستادن فرزندشان بە مدرسە را دارند. این جماعت ابلە و کهنە اندیش و کهنە پرست بی جهت می اندیشند با توسل بە شیوە هایی کە کارکردشان بە پایان رسیدە می توانند انسانهای امروزی را تحمیق و حقوق شان را لگد مال کنند.

بیهودە نیست کە در اوج اعتراضات خیابانی همە ی گروە های بازنشستگان، یک تشکلی کە بە دروغ ادعای کارگری بودن را دارد و خود را مدافع حقوق کارگر معرفی می کند، حمایتی عملی از این اعتراضات نمی کند، در برابر زندانی کردن رهبران اعتراضات کارگران و معلمان سکوت تائید آمیز کردە و حتی خود گاە و بیگاە مستقیم و غیر مستقیم در سرکوب آنان نقش دارد. این تشکل حکومتی در آستانە یک سالگی جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، می کوشد هم راستا با نیروهای سرکوبگر حاکم خیابانها را خلوت و معترضین را با وعدە و عید بە مراسم روضە خوانی و کلاس های رایگان تعلیم قرآن و شرعیات بکشاند!این ها همان هایی هستند کە از همان هفتە های نخست شروع جنبش تشکیل جلسە دادند و هم صدا با سرکوبگران علیە جنبش موضع گرفتند و آن را محکوم و از سرکوب آن دفاع کردند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.