رفتن به محتوای اصلی

تشدید سرکوب نشانە پویایی جنبش و استیصال حکومت است

تشدید سرکوب نشانە پویایی جنبش و استیصال حکومت است
جمعه, 15. سپتامبر 2023 - 22:35

علی خامنەای رهبر مستبد و جنایتکار رژیم در این هفتە باز هم در ملاقات با تعدادی از افراد دست چین شدە کە گفتە شد از اهالی خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بودند تندتر از همیشە بر جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، تاخت و آن را نتیجە بحران آفرینی دولت امریکا خواند.

خامنەای کە هراس و وحشت از نزدیکی سالگرد جنبش و کنشهای مردمی بە این مناسبت از سخنان اش هویدا بود، در سخنرانی خود بە این بهانە کە گویا برابر خواهی زنان و اقلیت های ملی و قومی، نقشە گروە بحران در امریکاست از جنایاتی کە تا کنون برای سرکوب جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، بە دستور وی صورت گرفتە حمایت و با گفتن (آنها جدی هستند و ما هم با آنها جدی برخورد می کنیم) بر تشدید سرکوب جنبش کە در آستانە سالگرد آن بە شدت افزایش دادە شدە است حمایت کرد. مکان، زمان، پیام و مخاطبان خامنەای کاملا حساب شدە انتخاب شدە بود. بلوچستان بعنوان یکی از کانون های اصلی مقاومت انتخاب شدە بود تا نشان دهد همە چیز تمام شدە و اوضاع آنقدر بە کنترل درآمدە کە رهبر حکومت بە آنجا می رود و با مردم ملاقات می کند. مخاطب سخنان او اما بە جای مردم ستمدیدە بلوچستان کە نیروهای سرکوبگر رژیم بودند. خامنەای برای توجیە جنایات خود و دادن انگیزە بە نیروهای سرکوبگرخود کە آثار تمرد و ریزش در میان آنها عیان است، تلاش کرد با آوردن آیە "اشد من الکفار..."رفتار خود را برگرفتە از رفتار پیغمبر مسلمانان جلوە دهد بلکە انگیزە آنان در سرکوب مردم را توجیە و تقویت نمودە و از ریزش آنان جلوگیری بە عمل آورد. او نە تنها درسدد دلجویی از مردم بلوچستان کە نزدیک بە ١٥٠ نفرشان را زیر رگبار تیربار ماموران سرکوب بە قتل رساندەاند بر نیامد، بلکە با نسبت دادن جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، بە دولت امریکا، از جنایات و کشتار اعمال شدە علیە مردم حمایت کرد و با گفتن"آنها با ما جدی هستند و ما هم با آنها جدی برخورد می کنیم"تشدید سرکوب مردم را مورد تاکید قرار داد و خط و خطوط سرکوب های بعدی را نشان داد.

خامنەای در قسمت دیگری از سخنان خود با اذعان بە عقب ماندگی بلوچستان از توسعە با فرافکنی و رفع مسئولیت از خود، آن را نتیجە عمل نکردن دولتها بە دستورات خود در گذشتە بە هنگام سفر استانی اش بە بلوچستان ذکر کرد.

در مورد اتهام وابستگی جنبش انقلابی رهای بخش مردم از سیطرە استبداد دینی بە امریکا باید گفت دولت امریکا با انجام مذاکرات پنهان و آشکار و با واسطە و بی واسطە و با آزاد کردن ٦ میلیارد از پولهای بلوکە شدە ایران در کرە جنوبی، تبادل گروگانهای با زندانیان سیاسی، چشم بستن بر صادرات نفت و گاز و توافقات احتمالی اعلام نشدە دیگر، رژیم او را تقویت و جنبش را تضعیف کردە است. بنا بر این اگر توطئەای هم در کار بودە باشد، علیە جنبش بودە است و نە برعکس.

 اعتراضات در مناطق مختلف نتیجە اعمال تبعیضاتی است کە موجب عدم توسعە و فقر و استبداد و بی عدالتی حکومت بە تنگ آمدە اند. یکی از نمونە های بارز این مناطق بلوچستان است کە خامنەای خود مجبور بە تائید عقب ماندگی بلوچستان از توسعە نسبت بە مناطق مرکزی کشور شدە است. حالا این مناطق بە کانون های مقاومت جنبش زن، زندگی، آزادی تبدیل شدەاند و خامنەای دارد برای سرکوب بیشتر آنان برنامە ریزی می کند و بە دنبال بهانە می گردد. تهدید دولت اقلیم کردستان برای جلوگیری از فعالیت احزاب کرد ایرانی و لشگر کشی بە نواحی مرزی در واقع بهانە است برای سرکوب یکی از استوارترین مراکز مقاومت و خاستگاە اصلی جنبش زن، زندگی آزادی. دشمن اصلی همبستگی مردم ایران رژیم فقاهتی خامنەای است کە با اعمال و سیاستهای خود برای حفظ رژیم از حربە تفرقە بینداز و حکومت کن استفادە می کند.

خامنەای مبارزە دلیرانە زنان علیە تبعیض و نابرابری تحمیل شدە از سوی رژیم را کار دشمن می خواند و طوری حرف می زند، کە انگار، تبعیضات طالبانی علیە زنان توسط دشمنان رژیم اعمال می شود و دولت امریکا گشت ارشاد را درست کردە و ژینا و صدها زن دیگر را بە قتل رساندە، کور نمودە و دەها هزار نفر را روانە سیاهچالها و شکنجە خانە ها نمودە و تعدادی را نیز اعدام و ترور کردە است. آنچە او از آن بعنوان دشمن نام می برد کسی بە غیر از مردمی کە از رژیم وی روی برتافتە و مشغول مبارزە برای بە زیر کشیدن آن هستند نیست.

خامنەای البتە حق دارد بیمناک بقای رژیم خود باشد و از مردم بترسد و این چنین سراسیمە شدە و برای حفظ قدرت رو بە زوال اش بە هر ترفندی متوسل شود. بخصوص زمانی کە بخت از هر سو از او برگشتە و علاوە بر اکثریت مردم، بخش بزرگی از حامیان پیشین اش از وی رویگردان شدە و علنا از وی برائت می جویند. دامنە ریزش از او بە میان روحانیون حوزە ها کشیدە شدە و از آن هم هولناکتر هم رای شدن روحانیون بریدە از رژیم با سکولارهای مخالف حکومت دینی است. پیداست کە در چنین اوضاع و احوالی نە رژیم قابلیت پایداری دار و نەتشدید سرکوب مانع پیشرفت جنبش می شود.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.