رفتن به محتوای اصلی

کنگره زن، زندگی، آزادی

کنگره زن، زندگی، آزادی

جمهوری اسلامی، حکومت جهل و جنابت و توحش، اعدامشان کرد. مجید کاظمی  سعید یعقوبی  صالح میرهاشمی

جمهوری اسلامی، حکومت جهل و جنابت و توحش، اعدامشان کرد. مجید کاظمی سعید یعقوبی صالح میرهاشمی

برای مقابله با اقدام یک صدا شویم، همصدا شویم

برای مقابله با اقدام یک صدا شویم، همصدا شویم

برای جلوگیری از اعدام هم صدا شویم

برای جلوگیری از اعدام هم صدا شویم

زندگی را اعدام نکنید

زندگی را اعدام نکنید

نه به اعدام

نه به اعدام

گفتگو با بهروز خليق پيرامون کنگره سوم
مصاحبه با بهزاد کریمی در رابطه با سند سیاسی ارائه شده به کنگره سوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مصاحبه با بهروز خلیق، موضوعات مطرح در سند سیاسی
مصاحبه با حجت نارنجی درباره "تدقیق اساسنامه"
مصاحبه با علی پور نقوی: "گذار از جمهوری اسلامی"
تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم هامبورگ به اعدام و یادبود شب هفتم اعدامیان منصوب به "خانه اصفهان"
مصاحبه پوریا نایب در رابطه با اعتراضات امروز بازنشستگان
من به هيچ حزب ، گروه و دسته ايي وابسته نيستم