سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

ا.، شاپور

گاهی از خودم می پرسم اگه درس فیزیك را خوب به بچه‌ها فهماندم معلم خوبی بوده ام؟ و جواب خودم به خودم یک "نه!"گنده است. نه، شاید مدرس خوبی بودم، اما معلم، نه. معلمی كه نتواند به بچه ها عشق بیاموزد معلم نیست. معلمی كه در مقابل شعار های مرده باد به این و آن ساكت باشد و درس زنده باد به دانش آموزش ندهد معلم نیست؛