سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

اسپنسر، جیمز

به خاطر پولهای بی حساب و کمکهای مادی دیگری که به آنها میشد، این بازیگران جدید از امکانات کافی برخوردار شدند که بتوانند علیه حوثیها قد علم کنند. پر سر و صداترین آنها، " شورای موقت جنوب" است که از پشتیبانی امارات برخوردار است. همچنین، امارات چند نیروی کمابیش مستقل دیگر را در جنوب با پشتیبانی مالی و تعلیمات (جنگی) به راه انداخته که "کمربندهای امنیتی" به وجود بیاورد.