سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

ائلیار، آ.

حزب و سازمان شدن به تنهایی کافی نیست، لازم است در دل‌های مردم و زحمتکشان جایی برای خود باز کنی، احترام و اعتماد بیافرینی. علاوه بر سیاست درست و یاری به خود سازمان یابی زحمتکشان باید به اخلاق و فرهنگ و جنبش تبدیل شوی. باید به زندگی تبدیل شوی. به زندگی‌ای که خالق آزادی و رهایی‌ست.