جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲ اکتبر ۲۰۲۰

یاشار دارالشفاء

میهمان برنامه : یاشار دارالشفاء : کنشگر سوسیالیست و پژوهشگر اجتماعی 

این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران به طور موازی در بیش از ده گروه و کانال تلگرامی از جمله  گروه حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و کانال تریبون سرزمین من (اجتماعی،سیاسی،فرهنگی) برگزار میشود.