پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰

حزب همبستگى براى دمكراسى و استقلال کشور مالى

«سادی» كودتا فاشیستى علیه رئیس جمهور اوو مورالس آیما و دستگیرى نمایندگان ام - اى- اس و ... را محكوم می كند و همچنین دخالت هاى سازمان كشورهاى امریكایی و ایالات متحده امریكا و بعضى از كشورهاى امریكا لاتین را در أمور داخلى و و در انتخابات این كشور را محكوم می کند.