پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱ اکتبر ۲۰۲۰

3 تشکل سیاسی - در بلژیک

مردم ایران به جز در مواردی چون حوادث و فجایع طبیعی هرگز بدین گونه نیازمند عمل مشترک نبوده اند. عمل مشترک در مقابل حکومتی که اعتراض مردم به بهای بنزین را حتی برنتابید و با راه انداختن حمام خون بدان پاسخ داد، ضرورت لحظه است.