پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱ اکتبر ۲۰۲۰

گزارشگر از بروکسل: علی صمد

در این تظاهرات در حدود پنجاه نفر از ایرانیان مقیم بروکسل شرکت داشتند. شخصیت های مختلف جمهوریخواه و چپ ایرانی ساکن بلژیک از طیف های مختلف صحبت هایی را در دفاع از مبارزات مردم در داخل کشور، افشای جنایت و سرکوب حکومت در اعتراضات اخیر و نقض شدید حقوق بشر در چهل سال گذشته و کشتار بی رحمانه معترضین برای حاضرین کردند.