پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱ اکتبر ۲۰۲۰

نیره انصاری

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه دوم خرداد ۱۳۹۹

میهمان برنامه: خانم دکتر نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر، کوشنده حقوق بشر

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹

میهمان برنامه: خانم دکتر نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده ، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر