شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

انور میرستاری

برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۱٥ آذر ۱۳۹٨

میهمان برنامه: انور ستاری، یکی از سازماندهندگان تجمع در حمایت از مبارزه مردم ایران در مقابل پارلمان اروپا