جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲ اکتبر ۲۰۲۰

هماهنگی ایرانیان اروپا

تجمع اعتراضی در برابر پارلمان اروپا در بروکسل.

سازماندهندگان: هماهنگی ایرانیان اروپا، برای پشتیبانی از قیام مردم ایران!

چهارشنبه 11 دسامبر