سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

2 تشکل سیاسی در بلژیک

ما حمایت خود را از تظاهرات یازدهم دسامبراعلام می داریم و از همه کسانی که این کشتار را محکوم می کنند مصرانه می خواهیم روز چهارشنبه یازدهم دسامبر در مقابل ساختمان پارلمان اروپا حضور یابند و به رساترین شکل ممکن فریاد مردم ایران را بازتاب دهند.