چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

فرقه دمکرات آذربایجان

در۷۴ - مین سالگرد ۲۱ آذر، فرقه دموکرات آذربایجان، علیرغم تلاش های شبانه روزی دسیسه چینان و دشمنان آشکار و نهان خود، بار دیگر با صراحت تمام اعلام می دارد که با پای بندی به آرمان های مقدس بنیانگذاران خود و با تأکید بر روح بیانیه ۱۲ شهریور، همچنان در راه دستیابی به حق تعیین سرنوشت ملت آذربایجان در داخل مرزهای ایرانی دموکراتیک تاکید می ورزد.