دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۳ اوت ۲۰۲۰

کمیته ارتباطات دمکراسی و سوسیالیسم - بوستون

"اگر مردم ایالات متحده آمریکا بر نخیزند و جلوی این جنگ را نگیرند، ابعاد آن تمام منطقه فراخواهد گرفت و میتواند بسرعت به یک درگیری جهانی در ابعاد غیر قابل پیش بینی و پیامدهای وخیمی تبدیل شود."