يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

جمعی از فعالان و کنشگران سیاسی

به گمان ما مشکل اصلی ایران استبداد دینی و قانون اساسی بر محوریت ولایت فقیه است و کلیه نیروهای سیاسی باید تمرکز سیاست‌ورزی شان بر حل این مهمترین مشکل کشور باشد. حل این معضل بنیادی به جز با تکیه و تمرکز محوری بر جنبش های اجتماعی مختلف و همبستگی و همسویی آنان میسر نیست.

چند دهه سرکوب، بازداشت، آواره کردن انسانها، شکنجه، اعتراف گیری اجباری، دروغگویی، پرونده سازی واعدام فرزندان بی بدیل این سرزمین، همچون فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67، کافی است!

تداوم چنین شیوه هایی جز فراهم ساختن زمینه ی دخالت بیگانگان سلطه طلب وبهره برداری سرسپردگان داخلی شان دستاوردی نخواهد داشت!