دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۳ اوت ۲۰۲۰

فرزانه عظیمی

نقش تلاش ها و مشارکت سیاسی زنان در تغییر قوانین تبعیض آمیز

فرزانه عظیمی یکی از دو مسئول هماهنگی هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" پاسخ داد

سخنران: رفیق فرزانه عظیمی - یکی از دو مسئول هماهنگی هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نقش تلاش ها و مشارکت سیاسی زنان در تغییر قوانین تبعیض آمیز

فرزانه عظیمی یکی از دو مسئول هماهنگی هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" پاسخ میدهد

کرونا نشان داد که ثروت بدون عدالت اجتماعی، نمی تواند برای درازمدت منافع کل جامعه و از جمله طبقه‌ی مرفه را تامین کند. این بحران نشان داد که سلامت جامعه برای درازمدت، بدون داشتن رفاه اقتصادی و اجتماعی امکانپذیر نیست و اتفاقا هرچه نابرابری اقتصادی عمیق تر باشد،‌ زخم های آن بر پیکر کل جامعه، آن را آسیب پذیرتر خواهد ساخت. جهان پس از کرونا دیگر نسبت به وضعیت طبقات پائین نمی تواند بی تفاوت بماند.

مصاحبه با فرزانه عظیمی  از مسئولین حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مردم ما باید با اعتراض یک پارچه به این اقدام ضدانسانی جمهوری اسلامی، خواستار نه فقط  استعفا و محاکمه فرمانده شلیک به هواپیما، که کناره گیری و محاکمه‌ی تمام مسئولین نظام که مسبب اصلی این فاجعه هستند باشند.