شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

چیدی کینگ- تامارا گاُسی

فهرست:

- دیباچه: چرا نقش زنان در تصمیم گیری ورهبری اتحادیه ها مهم است؟

- فهم نقشه راه – تقویت دموکراسی در ساختار درونی اتحادیه

- تقسیم برابر امکانات کافی نیست، ما باید قدرت را عادلانه به اشتراک بگذاریم

- انتشار نقشه راه
و سرعت بخشیدن به تغییر از طریق جنبش های چندمقطعی و ائتلاف های راهبردی

- توانمندی و سازماندهی زنان کارگر در مشاغل غیر رسمی

- شبکه ها سنگ پله های رسیدن به رهبری

- زنان مذاکره کننده و اولویت های جنسیتی در چانه زنی

- اهمیت الگوی
شخصیت

- خطرات ناشی از عدم همیاری با هم

- پذیرش نقشه راه - نقش پیشگام زنان در ساخت و ساز صلح و دموکراسی

- اگر زنان متحد شوند ما پیروز خواهیم شد.