دیدگاه‎ها

03.07.2022 - 23:14 آیا برگزاری انتخابات آزاد مجلس در ۱۴۰۲ ناممکن است
27.06.2022 - 18:00 یادداشت هایی درباره سازمان چریک های فدائی خلق و چند وچون انشعاب ۱۶ آذر ۶۰
25.06.2022 - 22:57 مشکل زبان در تعریف "ملت و خلق"
23.06.2022 - 19:31 سندروم انقلاب بهمن و ضرورت بازسازی مفهوم انقلاب!-بخش دوم
20.06.2022 - 17:35 دموکراسی و حقوق بشر بنیان‌های نظری سوسیال دموکراسی
10.06.2022 - 10:11 چگونه می توان در سمت درست تاریخ ایستاد؟
08.06.2022 - 20:11 عبدالله مومنی: رضا پهلوی در پی دوختن ردای شاهی با بهره کشی از خون ستمدیدگان کف خیابان‌ها و زیر آوار است
26.05.2022 - 19:29     وریا غفوری فرزند محبوب  مردم
14.05.2022 - 10:19 تاملی بر برخی معضل های اجتماعی کشورمان
11.05.2022 - 01:58 زمان نیمه عمر!
09.05.2022 - 00:34 جهان و بحران زایشی که بربریت و رهائی در دو سوی آن صف آرائی کرده اند! ( بخش اول)
05.05.2022 - 11:55 بحران مالی و بحران بدهکاریها
27.04.2022 - 21:10 سوسیالیسم ایرانی
18.04.2022 - 12:27 جنگ اوکراین و ضدیت با امپریالیسم
15.04.2022 - 14:00 از خواب پریدن های نیمه شبان
12.04.2022 - 10:23 نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور سویس
10.04.2022 - 14:37 درس هایی از «تغییر رژیم» در پاکستان برای کشورمان ایران
02.04.2022 - 12:48 ١٢ فروردین ۵٨ آغاز سقوط و استحاله دیکتاتوری اسلامی
02.04.2022 - 12:14 انباشت عقده های  توده ای
26.03.2022 - 10:40 لائیسیته ای که جویای سازگاری با دموکراسی است
25.03.2022 - 10:14 کمونیسم ستیزی، تداوم انتقام بورژوازی امپریالیستی
17.03.2022 - 14:34 اطلاعیه علی کشتگر: خدمت و خیانت در حرف و در عمل
16.03.2022 - 14:11 سیر قهقرایی جهان
15.03.2022 - 13:57 آسمان و ریسمان در جنگ اوکراین
14.03.2022 - 23:15 مدیریت مایکرو مهندسی روانی تبلیغاتی
11.03.2022 - 14:48 هنا آرنت، تئوریسین سیاسی برای جنگ سرد  یا محصول آن
11.03.2022 - 01:40 پوتین و لنین و جنگ اوکراین
09.03.2022 - 16:52 نکاتی فشرده حول اوضاع حساس و خطرناک کنونی در جهان، به همراه یک گفتگو پیرامون ‌آن
02.03.2022 - 10:35 با پیوستن به جنبش صلح، خواهان خاتمه جنگ اکرایین باشیم
26.02.2022 - 18:28 خیزش تئوری سه جهان از گورستان تاریخ
22.02.2022 - 20:50 روز جهانی زبان مادری و پرسش‌هائی پیرامون آموزش به زبان مادری در ایران
21.02.2022 - 15:58 دشمنی جمهوری اسلامی و عوامل آن با روز جهانی زبان مادری
17.02.2022 - 18:44 آموزش به زبان مادری و یا آموزش زبان مادری
12.02.2022 - 10:54 رژیم در حال پوست اندازی به کدام سو رهسپاراست؟
10.02.2022 - 00:20 برنامه حداقل گروه های چپ در ایران
08.02.2022 - 21:12 علل و عوامل انقلاب سال ۵۷
03.02.2022 - 23:07 چه زمانی می توان از جامعه ایران انتظار انقلاب داشت؟
30.01.2022 - 13:22 باید سریعاً از سوسیال دمکراسی به سوسیالیسم دمکراتیک جا بجا شویم!
13.01.2022 - 20:53 ستون پایه ای که قدرت خارجی است!
10.01.2022 - 19:49 توجیه جنایت، بی هیچ شرح و تفصیلی از سوی سردار کل سپاه!
10.01.2022 - 10:50 آیا کلاب هاوس در حال بلعیدن و نابودی اپوزیسیون است؟
09.01.2022 - 22:23 رشد "دئیسم" در ترکیه
07.01.2022 - 17:46 فریاد دادخواهی در قزاقستان
04.01.2022 - 20:37 خرده بورژوازی
30.12.2021 - 22:14 تبعیض، پیشوای الیگارشی ساخت گرفته استبداد
27.12.2021 - 09:41 شکست مذاکرات وین برای کشور ما فاجعه آفرین خواهد بود!
26.12.2021 - 21:20 در انتخابات شیلی، دمکراسی و صندوق رای پیروز شد!
22.12.2021 - 22:13 سوسیالیسم دمکراتیک و پارادایم «گذار دمکراتیک»
22.12.2021 - 17:25 کشتار فزاینده کرونا در غرب
18.12.2021 - 21:11 بازتاب جدال گذشته و حال پیرامون صورت بندی انقلاب ها و خیزش ها و جامعه گرائی و دولت گرائی در آن*
14.12.2021 - 08:35 چگونگی گذار از ناسیونالیسم به انترناسیونالیسم
06.12.2021 - 22:08 لیبرالیسم خطاب به ملاتاریا: هدفی جز تو وجود ندارد
05.12.2021 - 10:19 خیزش مردم اصفهان، خودویژگی‌ها و آموزه‌های آن!
27.11.2021 - 08:47 برجام در اتاق تنفس مصنوعی!؟
18.11.2021 - 20:13 نقش ضرورت در تاریخ
18.11.2021 - 10:38 بحران زیست محیطی، وضعیت اضطراری و زمانمند، بن بست در بالا، و حالا چی؟
16.11.2021 - 20:20 در فرآیند قیام آبان چه آموختم؟
15.11.2021 - 23:14 تبعیض اتنیکی مانع اصلی همپیوستگی مهاجران است
12.11.2021 - 22:08 بندی که دادگاه مردمی آبان ماه باید درقطعنامه پایانی خود باید منظور کند!
12.11.2021 - 18:32 در دو سوی مرز!
12.11.2021 - 16:38 او که مراجعه به آرای عمومی کرد و آن دیگری گفت: سی و پنج میلیون بگویند بله! من می‌گویم نه!
10.11.2021 - 00:05 آرمان شهر و آرمان شهرسازی در رابطه با ایدئولوژی
07.11.2021 - 22:19 آقای زید آبادی باز هم آدرس غلط دادید؛ چرا؟
06.11.2021 - 18:00 کابوس بازگشت ترامپ ( و ترامپیسم)!
06.11.2021 - 09:24 تحلیلی در تبیین ماهیت جمهوری اسلامی وسیاستهای آ ن (۱)0
02.11.2021 - 23:20 سرمایه بی وطن، ماوراء ملیت یا ملیت اقتصادی
31.10.2021 - 19:45 آرامش دوستدار از خلال دو رویکرد
22.10.2021 - 20:44 رژیم پلیسیِ ایران: کنترل و سرکوب فضای مجازی!
21.10.2021 - 18:04 از حق دفاع مشروع تا «گفتمان سازی» حول آن! (بخش اول)
19.10.2021 - 20:29 مقدمه ای بر برنامه سیاسی برای ارائه به کنگره دوم
17.10.2021 - 22:55 در ضرورت جبهه ملی برای اصلاحات
13.10.2021 - 09:41 سند پیشنهادی به کنگره: التقاطی، مبهم و متناقض است!
10.10.2021 - 11:55 ایستاده بر آرمان استقلال و آزادی
07.10.2021 - 22:32 دیالکتیک، انچه که باید دانست!
06.10.2021 - 20:35 نگاهی به تشدیدتنش بین حکومت اسلامی و جمهوری آذربایجان
29.09.2021 - 19:35 نسبت تصویرآخرالزمانی دبیرکل سازمان ملل از اوضاع بحرانی جهان با راه حل های پیشنهادی او
27.09.2021 - 19:03 آنارکو سندیکالیسم (بخش پایانی)
27.09.2021 - 13:48 درباره زمینه ها و موانع همگرایی دمکراسی خواهان در ایران
25.09.2021 - 20:51 آنارکو سندیکالیسم (بخش پنجم)
24.09.2021 - 09:26 شهروندی در رابطه مطیع مطاعی هرم استبداد
23.09.2021 - 09:15 آنارکو سندیکالیسم (بخش چهارم)
22.09.2021 - 13:45 گذار مسالمت آمیز ، گذار دمکراتیک
21.09.2021 - 13:46 آنارکو سندیکالیسم (بخش سوم)
19.09.2021 - 19:14 آنارکو سندیکالیسم (بخش دوم)
17.09.2021 - 22:18 چپ به مثابه «دیگری»؛ قاموس روادری یا مُدارا ستیزی؟
17.09.2021 - 19:27 آنارکو سندیکالیسم (بخش اول)
15.09.2021 - 20:26 آشفتگی و فقرگفتمان در یک میزگرد!
15.09.2021 - 20:21 نقش پذیری ستون پایه های قدرت در دیالکتیک آزادی و استبداد
12.09.2021 - 23:08 وضعیت جاری و چشم‌انداز آتی*
12.09.2021 - 20:40 دفاع و قیام مسلحانه در چه شرایطی مقبولیت دموکراتیک را دارا هستند؟
08.09.2021 - 20:36 زنده باد سوسیالیسم!
05.09.2021 - 21:49 تحلیل پویایی مبارزات اجتماعی با استفاده از مدل سازی مبتنی بر عامل
31.08.2021 - 19:52 ستم بی حدوحصرجمهوری اسلامی، بیداد شکنجه گاههای رژیم شاه را توجیه نمی‌کند!
30.08.2021 - 13:38 پیروزی قیام ها و جنبش های سراسری چه زمانی قطعی است؟
29.08.2021 - 11:02 حقوق بشر هم استراتژی هم تاکتیک!
28.08.2021 - 22:38 درباره رابطه خیزش های اجتماعی و تکالیف اپوزسیون
28.08.2021 - 20:52 با حوادث افغانستان دولت‌ ملت های منطقه باید هوشیار باشند!
28.08.2021 - 19:35 سؤال مهم از سازمان‌ها و احزاب و فعالین بلوچ
28.08.2021 - 19:20 تار و پود پوپولیسم حکومت ایران
27.08.2021 - 19:34 شخصیت های جیوه وار مانع محل عمل آزادی و پی ریز ستون پایه های استبدادی
26.08.2021 - 22:07 عذر خواهی رئیس سازمان زندان ها، ترفندی برای تبرئه خامنه ای است!
24.08.2021 - 20:17 بحران هویت در چپ - بخش پایانی
23.08.2021 - 21:23 شکستن اسطوره قانون و قضاوت از دست استبداد ملاتاریا
22.08.2021 - 14:46 بحران هویت در چپ - بخش سوم
20.08.2021 - 13:44 بحران هویت در چپ - بخش دوم
18.08.2021 - 22:37 دادگاه نوری آغازی برای محاکمه بین المللی جنایت علیه بشریت در ایران؟
18.08.2021 - 22:30 حکایت طالبان و یک دنیا میمون, از افغانستان تا بلوچستان
18.08.2021 - 09:19 بحران هویت در چپ - بخش اول
15.08.2021 - 09:45 دو رئیس جمهور در دو قصر ،در یک شهر!
14.08.2021 - 23:45 کنگره دوم گامی بسوی تهیه برنامه و یا نه طرح کلی خواهدبود؟