فعالان چپِ تبریز

امیر چمنی گناهی جز دفاع از حقوق زحمتکشان و محرومان جامعه‌ی خود و ستیز با سرمایه‌داران و سرمایه‌سالاران زالو صفت ندارد. از این روی به قضاوت هر وجدان شریفی جای این رفیق محذوفان جامعه و صدای رسای کارگران و زحمتکشان در این شرایط خوف و رجا، سیاهچال نیست.