يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

‬پییر هاسکی

نزدیک ده سال پس از بهار عربی، قدرت های با مشروعیت مورد تردید، همچنان از واگذار کردن قدرت به مردمی که با صدای بلند خواست خود را بیان می کنند، سرباز می زنند.