چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

دیدگاه‎ها

کارشناسان می گویند، این مجموعه(صنعتی - دارویی)، شاغلان پزشکی و مردم باید به پذیرند که سلامتی صرفاً مسئله یک فرد بیمار، دکتر، و بیمارستان نیست. مسائل گسترده اجتماعی اقتصادی و محیط زیستی که روی سلامتی تأثیر می گذارند وجود دارند که آن مسائل نادیده گرفته می شوند.

شوربختانه اینگونه سیاست های مرگ آور و غیر علمی و تمهیدهای وقفه آفرین که باعث تاخیر و ابطال وقت حساس و حیاتی برای پیشگیری کرونا می شوند، علاوه بر تحمیل هزینه های دردآور جانی و اقتصادی سنگین، نه تنها سردرگمی و آشفتگی مسئولین جمهوری اسلامی را عیان می کنند بلکه بیانگر به هم ریختگی و سراسیمگی راهبردی مسئولین نیز هستند، که گویا با واقعیت های علمی و عینی ناسازگاری عمیق دارد.

اپوزیسون خارج از کشور باید که در حرکتی یک پارچه و متحد به حمایت از این عزیزان بر خیزد و نشان دهد که هیچ امری بالاتر از دفاع مشترک و یک پارچه و مهم تر از جان زندانیان سیاسی بی پناه و در معرض خطر نیستصدای بی پناهی زندانیان سیاسی را در یابیم، توطئه و خطری که بر سر آن ها سایه افکنده است را فریاد بزنیم.

بر آمد مجدد طالبان نه ناشی از قدرت آن ها بلکه ناشی از کشمکش رهبران فعلی بر سر قدرت است، که منافع خود را بر منافع مردم ارجح می دانند. از اتلاف وقت برای رسیدن به یک اجماع، یافتن یک زبان مشترک جهت یک وحدت ملی، دلسرد کردن مردم، ضعیف کردن،گرفتن آخرین رمق اقتصادی، نهایت امید مردم، به چنین حکومت گران بدون عرق ملی است که طالبان قدرت می گیرند!

حکومتی را که توان سرکوب میلیونی جنبش سبز و کشتار وحشیانه صد ها شهر در خیزش آبان ماه را دارد! قادر به تأمین هزینه میلیارد ها دلار در سوریه، لبنان ، یمن و فلسطین است و موشک بر پایگاه امریکا می کوبد؛ اما در مقابله با سیل، زلزله، و این فاجعه اپیدمی کرونا چنین نا توان و فاقد کار آئی است. حتی برای تأمین ساده ترین وسایل ایمنی!

بدون همکاری و همیاری فعال و مبتکرانه و آزاد مردم , نمی توان بدرستی علیه کرونا مبارزه کرد. توده های مردم در صورتیکه اعتماد داشته باشند, در چارچوب برنامه ها و دستور العمل های دانش پایه, می توانند ناممکن ها را ممکن کنند, می توانند بردشوار ترین دشواریها پیروز گردند.

امروز روز تسویه حساب کرده های نا درست حکومت با مردم نیست، آشفتگی حکومت و دولت را فرصت به حساب نیاوریم. بلکه باید تلاش کنیم که دولت به وظیفه خود در قبال جامعه عمل کند و اگر تلاشی مثبت در راستای این کار انجام می دهد از این کار او حمایت کنیم. تقدیر کنیم از کادر های بهداشتی، پزشکان، پرستاران .تلاش کنیم برای مجبور کردن، حکومت و دولت در مراجعه به نهاد های بین المللی، پس نراندن پیشنهاد کشور هایی که با آن ها سر عناد دارد.

سوسیالیسم، محتوای آرمان های صلح طلبانه انسانی، زیست هارمونیک انسانها با طبیعت، پایه گذاری نظامی انسان محور، به جای سود محوری و استثمار اقلیت یک درصدی از نود و نه درصد احاد جامعه است. سوسیالیسم، نسخه از قبل نوشته شده ای نبوده، بلکه مبتنی بر بکارگیری یکسری نظام های ارزشی جهت آفرینش مدل های ساختاری مدنی خودمدیریتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.

به عبارت دیگر،سرمایه داران، منافع و حرص آن ها وجود دارد. و نیروی کار، کارگران تمام کشورها و خلق ها ...همه نوع فاجعه تحت حاکمیت طبقه سرمایه دار به راحتی به فرصتی برای طبقه سرمایه دار و طبقه حاکم تبدیل می شود.

آری هر فرصتی برای سرمایه داران به معنی فاجعه ای برای کارگران است.

سهم از چیدمان جدید قدرت سیاسی و دسترسی به رانتهای حکومتی، مالی و پولی صف بندی مجلس یازدهم را آرایش خواهد داد. در این مجلس اقلاً چهار باند دریده و بی پرنسیب به جان هم خواهند افتاد و رفیقان دیروز به روی هم پنجه خواهند کشید.