سه شنبه ۲۸ دی‌ ۱۴۰۰ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

بهزاد ع.

در شرایطی که بسیاری از یاران مجبور به ترک میهن شدند و هر لحظه هم خطر برای وی نیز وجود داشت تا دستگیر شود، ولی در ایران ماند و مبارزاتش را به شکل دیگر و با ارتباط بیشتر با کارگران و زحمتکشان در آگاهی رسانی به آنها در کارخانه نورد ادامه داد او با تربیت فرزندانی تحصیل کرده با درجات علمی بالا توانست دین خود را به جامعه ادا کند و ...