سه شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰

کمیسیون (کارگروه) تدقیق اساس نامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نسخهٔ پایانی پیش نهادهای مصوب کمیسیون برای تصمیم گیری در نخستین کنگرهٔ حزب.